العربية
简体中文
繁體中文
Nederlands
English
Français
Deutsch
עִבְרִית
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Dutch
English
French
German
Hebrew
Magyar
Indonesia
Norsk
Русский язык
Español
Svenska
Türk
Hungarian
Indonesian
Norwegian
Russian
Spanish
Swedish
Turkish

 
Elohim és a Biblia
―   vagy   ―
Allah és a Korán


A keresztyén Biblia 66 egyedi könyvből áll. 39 könyv van az Ószövetségben, 27 az Újszövetségben. Az emberi történelem középső 2000 évében íródott vagy 40 emberi szerző által, akiknek a többsége zsidó volt. A legkorábbi Jób könyve, amit Krisztus előtt 2000 körül írtak, tulajdonképpen az előtt, hogy egyáltalán beszélhetnénk zsidókról, hisz Jób Ábrahám kortársa lehetett. De nincs bizonyíték arra, hogy ismerték egymást. Aztán kb. 400 évvel később, amikor a zsidók megszabadíttattak az egyiptomi rabszolgaságból, Mózes megírta 5 könyvét, amit Tóraként ismerünk, mely első helyen szerepel a Bibliában. Az Ószövetség többi részének, az összesen 39 könyvnek (amit a zsidók Tanach-ként ismernek) a megírása kb. Krisztus előtt 400-ig folytatódott többnyire különböző zsidó próféták által. Itt újabb 400 év szünet következett. Aztán az Újszövetség mind a 27 könyve elkészült egyetlen generáció alatt, vagyis a Krisztus feltámadását követő első néhány évtizedben. Végül János apostol utolsó könyve, a Jelenések lezárta a Bibliát.

A muszlim Koránt Allah ( الله‎ ) jelentette ki folyamatosan Mohamed prófétának Arábiában, a Krisztus utáni 7. században, 23 év alatt, egy angyal által, aki magát Gábrielnek nevezte. A Korán jelentése „Szavalat”. Röviddel Mohamed halála után kodifikálták egy írott arab változatban. Ekkor a többi változatot megsemmisítették. Ugyanaz az arab változat (bár mára sok nyelvre lefordították) maradt irányadó a mai napig.

A méreteket tekintetve a Biblia (kb. 780 000 szó) kb. 10-szer hosszabb, mint a Korán (kb. 78 000 szó).

Míg a Biblia mind a 66 könyve fejezetekre van osztva (összesen 1189 fejezet), addig a Korán összesen 114 szúrát (fejezet) tartalmaz, melyeket számuk vagy nevük jelöl. Például a 14. szúrát „Ábrahám”-nak is nevezik (arabul Ibrahim, إبراهيم‎ ). A leghosszabb A tehén szúra (Al-Baqara), 286 versből áll. A szúrák többsége sokkal rövideb, a legrövidebb mindössze 3 vers.

A világ három nagy monoteista vallásában (zsidó, keresztyén, iszlám) sok közös dolog van. Van az „Egy igaz Isten”, Akit mindenkinek imádnia kell. És mindhárom hiszi, hogy vannak angyalok, jók és rosszak is. De vannak jelentős különbségek a teológiában és a tanokban. Mindegyik állítja, hogy bizonyos lelki tanítások jók, de más tanok hibásak, sőt, eretnekek. Mindegyik azt állítja, hogy ő birtokolja és tanítja a legpontosabb kijelentést Alkotónkról. Jézus azt állítja az Újszövetségben, hogy Ő Maga Isten, de a Korán azt tanítja, hogy Jézus (Isa) csak egy próféta, kisebb, mint Mohamed.

...  Az „Allah Akbar" (Allahu Akbar) nem azt jelenti, hogy „Isten nagy”.
Ez egy szándékos félrefordítás.   ...

(Az arab szavak éppenséggel azt állítják: „Allah nagyobb”. Pontosan ezt jelentik.)

Allah át akarja venni Jehova helyét az emberek szívében és elméjében.

A modern zsidók többsége nem fogadja el az Újszövetséget Szent Írásként. A zsidó Tanach (a Törvény és a Próféták, vagyis az a 39 könyv, amit a keresztyének „Ó”szövetségnek neveznek) számukra az elsődleges Szent Írás. Még mindig várják a Messiás eljövetelét. Izrael hosszú története során a „Shema” sarkalatos pontja volt a hitvallásnak: 5Mózes 6.4: „Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” Az igaz Isten Egy Mindenható Lény.

A Biblia Krisztus előtt 400-ra elkészült Ószövetsége (Tanach) eredetileg szinte teljes egészében héberül íródott. De addigra (a babiloni fogság után) a héber nyelv nem volt annyira általánosan beszélt Izrael és Júda szétszórt utódai között, akik a különböző közel-keleti királyságokban éltek. Ezért készült egy teljes fordítás görögül (a kor közvetítő nyelve) Kr.e.270-re: a Septuaginta (70, vagy LXX). Az eredeti héber szöveg helyett Jézus a görög Septuagintát idézte, ahogy az Újszövetség írói is, amikor az Újszövetséget írták görögül. A János 19.19-20-ból megtudjuk, hogy a Krisztus keresztjén lévő következő felirat görögül, latinul és héberül íródott: „Pilátus pedig czímet is íra, és feltevé a keresztfára. Ez vala pedig az írás: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.” Sokan állítják, hogy a héber szöveg kezdőbetűi ezek voltak: YHVH (vagy YHWH, vagy יהוה ), a Négy Betű.

A Bibliában az első név, amellyel Teremtőnket nevezik, az Elohim ( אלהים ), lásd 1Mózes 1.1 és 1.26). Ez egy többes számú héber szó, amelyet viszont mindig egyes számúként kezeltek. Vagyis egyidőben egyes- és többes számú. A Jehova vagy Jahve (mindkettő a JHVH-ból ered) nevek is szerepelnek, ugyanarra a Teremtő Istenre utalva.

Nézzük meg az elsőt a tízparancsolatból: „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” (2Mózes 20.3) Egy Isten. Ne csinálj semmiféle képmást, képet, szobrot vagy bálványt. A „keresztény” szobrászat az ezzel járó, a prófétákhoz és szentekhez történő imádságokkal szintén tilos. Jézus világosan arra tanít bennünket, hogy imádkozzunk közvetlenül a „Mi Atyánkhoz, ki van a mennyekben...” (Máté 6.9). És semmilyen más istenek (más hatalmas szellemi lények) nem előzhetik meg Őt a szívedben. Sem Baál, sem Zeusz, sem Buddha, sem e világ istene (Lucifer, a Sátán, az ördög, lásd 2Korinthus 4.4), sem semmilyen más isten. Jézus, Mária fia azt mondta nekünk, hogy imádkozzunk mennyei Atyánkhoz, ahogy Ő Maga is tette. És emlékezzünk a Lukács 11.27-28-ra: „Lőn pedig mikor ezeket mondá [Jézus], fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, a mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok a kik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.”

Jézus volt Isten Igéje testben (János 1.14). De hadd jegyezzük meg újra, hogy az Elohim egy többes számú héber szó (lásd fenn). A keresztyének ezt a Szentháromság tanaként magyarázzák, ahogy az 1 János 5.7 írja: „Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek: és ez a három egy.” A három együtt egy. Az igaz Isten Egy Mindenható Lény.

A názáreti Jézus azt állította magáról, hogy Ő Isten. Lásd János 4.25-26 és János 10.30. Márk 14.61b-62a: „Ismét megkérdezé őt a főpap, és monda néki: Te vagy-é a Krisztus, az áldott [Isten] Fia? Jézus pedig monda: Én vagyok.” És az 1Korinthus 15.1-4 tömören összefoglalja az evangélium üzenetét. 1Korinthus 15.4: „Jézus eltemettetett; és feltámadott a harmadik napon az írások szerint”. Jézus, az Isten Fia, meghalt a kereszten, aztán feltámadt a halálból 3 nappal később, a Biblia szerint.

A Korán mégis azt tanítja, Krisztus csak egy jó próféta volt, és Ő nem halt meg a kereszten. Valójában a Korán hajthatatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy „Istennek nincs fia”. Lásd szúra 72.3, 112.2-3. És ahogy a szúra 4.171 mondja: „…ne mondjatok Allahról mást, csak az igazságot! Jézus, a Messiás, Mária fia csupán küldötte Allahnak, és az ő szava, amit sugalmazott Máriának… ne mondjátok azt, hogy: „Három!”… Allah csupán egyetlen isten.… Nincs szüksége gyermekre…”

Ezzel szemben a János 3.16-17 ezt mondja: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.”
 

A Korán Allahjának 
nincs fia.
A Biblia Istenének
van egy Egyszülött Fia.

Ézsaiás 9:6-7a „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké."
 


ZSIDÓK
még várnak, azt hiszik, hogy Isten Fia, a Megváltó még nem jött el
KERESZTYÉNEK
hiszik, hogy a názáreti Jézus volt az igazi Megváltó
MUSZLIMOK
azt hiszik, hogy Istennek nincs fia, de Jézus jó próféta volt, egy a sok közül, akik kisebbek Mohamednél

Van egy észrevehető haladás; (állítólagos) újabb kijelentés; igazság építése igazságra (állítják). A muszlimok a zsidókat és a keresztyéneket időnként a „Könyv emberei”-nek hívják. Azt sugallják, hogy a keresztyének és a zsidók birtokában vannak némi igazságnak, de a Korán felülmúlja a Biblia tanításait. Sok mindenről lehetne beszélni ebben a témában, de e cikk fő célja megmutatni azt, hogy a Koránban bemutatott Allah egy teljesen más, hatalmas szellemi lény, mint a Biblia Istene. Allah át akarja venni Jehova helyét az emberek szívében és elméjében.

   Jeruzsálem - városát sehol nem említi a Korán.  
   Mekka - városát sehol nem említi a Biblia.    

A Korán  sehol sem nevezi az „Egy Igaz Istent” így:  Elohim, Jehova, vagy Yahve.  
A Biblia  sehol sem nevezi az „Egy Igaz Istent” így:   Allah.

Ez a két nagy szent könyv egyáltalán nem egyezik meg ezekben a sarkalatos kérdésekben. 
         Ez nem véletlen, és nem lett elnézve semmi.

Az „Allah Akbar" (Allahu Akbar) nem azt jelenti, hogy „Isten nagy”. Ez egy szándékos félrefordítás. Az arab szavak éppenséggel azt állítják: „Allah nagyobb”. Pontosan ezt jelentik. De ez nem igaz. Jézus Akbar! (Ahhoz, hogy arabul azt mondjuk, Isten nagy, ahhoz ezt kellene mondani: „Al-Khaleq Kabir.”  Arabul az „Al-Khaleq” (Al-Khallaq, Al-Khaaliq, الخالق ) az a szó, amelyet a világot teremtő Istenre használnak. És a „kabir” jelenti azt, hogy nagy, míg az „akbar” azt jelenti, nagyobb). Vagyis a Szent Korán azt állítja, hogy Allah az Al-Khaleq; de a Szent Biblia azt állítja, hogy Jehova (Jahve, Elohim) a Teremtő Isten, vagyis Al-Khaleq.

Az ezt olvasó szkeptikusok azt gondolhatják, hogy ez szőrszálhasogatás, és különben is, a lelkiség csak képzelgés. Fejcsóválás, fejcsóválás - Milyen könnyű megetetni ezeket a birkákat - sóhaj. Azt hiszik, hogy csak az a néhány dimenzió van, amiben mi emberek, működünk. De mi tudjuk, hogy a modern matematika és tudomány bebizonyította, hogy vannak még más dimenziók is. Ne légy strucc homokba dugott fejjel! Körülöttünk, ezek körül a többnyire üres atomokon kívül annyi minden van, más dimenziókban. Ezért gondolkodj logikusan. Az a kevés, amit látunk, nem minden, ami van. GYERÜNK! ÉBREDJ FEL! Valójában a lelki élet sokkal fontosabb, mint létezésünknek és ennek a hatalmas univerzumnak az alsóbbrendű anyagi/fizikai része. Ez az élet harc a lelkekért. Ha ezt figyelmen kívül hagyod, az nem segít rajtad. Ha úgy is döntesz, hogy nem foglalsz állást, attól még a harctéren vagy, és ha nem fogadod el Jézus Krisztust személyes Megváltódként (Ő az út, az igazság és az élet), akkor te a pokolhoz láncolod magad (az eszenciádat, a karmádat, vagyis a lelkedet) ezt az életet követően. (Ennyit a szkeptikusok okoskodásáról.)

A vallási háborúk a legrosszabbak a történelem során!

Ez igaz. A hit cselekvéshez vezet. Tehát itt egy kérdés: Mikor voltak az emberi történelem legrosszabb, legvéresebb háborúi?! A zsidók kínzása és megölése a keresztény inkvizíció alatt, vagy a több keresztes háború során, esetleg a dzsihád közben? Valójában a legördögibb, legkegyetlenebb, legvéresebb vallási háborúk a XX. században voltak. Igen, amikor az ateisták kerültek hatalomra. Nekik nincs szent könyvük, nincsek külső szabályaik. A marxista-kommunista-fasiszta rendszerek, amelyek elutasították Isten hatalmát, együtt támadták meg a külföldi haderőket, majd visszafordultak, és letömeggyilkolták saját népüket. Sztálin, Mao, Hitler, Pol Pot, és más, Istent nem félő emberek sokkal rosszabbak voltak az emberiség valódi értékeinek elutasításában, mint szinte bármelyik vallásos zsarnok a történelem során. Ezért az ateizmus, és az, hogy ők tagadják a lelki dimenziókat, a leggyilkosabb vallás, amit valaha kitaláltak. A hit cselekvéshez vezet, és az ateista bután azt gondolja, hogy nincs Isten, akinek felelni kellene életünkért. Az ateisták több tízmillió embert pusztítottak el a XX. század során. (Ennyit a szkeptikusok becsületességéről.)

A muszlimok magukat a „Béke háza” néven emlegetik, és azoknak, akiket a dzsihád (a hitetlenek, vagyis a keresztyének és a zsidók elleni szent háború) során megtámadnak, a „Háború háza” nevet adják. A dzsihádok Mohamed próféta idején (Krisztus után 570-632) kezdődtek. Ő több mint 40 vallásos-katonai támadást indított mások ellen a VII. században, amikor elkezdte építeni az ő „Béke házát”. Négy évszázaddal később … ühüm, 400 év dzsihád után elindultak a keresztes háborúk, az első egy pápa beszédét követően Krisztus után 1095-ben.

A Korán tanításai markánsan eltérnek a Biblia tanításától. Jézus tanította és gyakorolta a megbocsátást és a szeretetet. Mohamed nem tett ilyet. Allah nagyon különbözik Yahve (Jehova, Elohim) Istentől, vagyis a Biblia Istenétől.

Két Igeversen gyakran átsiklanak a keresztyének az Úr imádságának (Mi Atyánk) végén:

Máté 6.13b-15: „de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

A megbocsátás a szeretetből fakad. És a Biblia kijelenti: 1János 4.7-8: „Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.” A Biblia világosan tanítja, hogy „az Isten szeretet”. Lásd még az 1Korinthus 13-at.

Az egész Koránban nincsenek ezzel összehasonlítható versek, melyek azt állítanák, hogy Allah a szeretet, vagy bármi hasonló. Az arab „szeretet” szóval elég takarékosan bántak a Koránban, és általában ilyen összefüggésben szerepel: „Allah szereti ezt”, vagy „Allah szereti azt”. Az Allahnak való behódolás (akár önként, akár nem) a Korán fő témája.

A végső, alapvető különbség Elohim (Jehova, Jahve) és Allah között az igazmondás. A Biblia határozottan leszögezi, hogy a Biblia Istene nem tud hazudni. Jézusról azt állítja, hogy Ő Isten Fia, és az egyetlen út a mennybe. János 14.6: „Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” Egy személy sem juthat az Atyához, csak Krisztuson keresztül. Jézus ezt is mondja, János 8.32: „És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”

Ezzel szemben a Korán azt tanítja, hogy Allah szereti a megtévesztést. Várjunk csak, ez nem azt jelenti, hogy a Biblia Istene és a Korán Allahja egymás ellenfelei az emberi lelkek keresése során? Az arab „makr” ( مكر – megtévesztő vagy cselszövő) szó általánosan használatos Allahhal kapcsolatban. Ő a legjobb „makr” a világon. Szúra 3.54: „S cselt szőttek (a hitetlenek), de cselt szőtt Allah (őellenük): Allah a legjobb cselszövő.” A szúra 4.157 azt állítja, hogy Jézus valójában nem lett keresztre feszítve, hanem ez is csak egy megtévesztés volt, aztán pedig azt mondja, hogy Allah mindenható, és a legbölcsebb.

Fundamentalista muszlimok. Fundamentalista keresztyének. Szinte teljes ellentétei egymásnak, ugye? Az egyik szorosan követi Mohamed tanításait és útját, aki bátorította a vallásos-katonai támadásokat a hitetlenek ellen. A másik arra törekszik, hogy kövesse Krisztus tanítását és példáját a megbocsátásról és a szeretetről – Ő olyannyira szeretett, hogy meghalt a kereszten mások bűneiért. A büszke szkeptikusok azt gondolják, hogy minden fundamentalista valamiképp veszélyes, és végül is mindegyik egyforma. Épp ellenkezőleg. A fundamentalista muszlimok a Korán tanításaira épített prédikációkat hallgatnak. A fundamentalista keresztyének a Biblia tanításaira épített prédikációkat hallgatnak. Isten szeretet? – vagy – Minden embernek be kell hódolnia?

―  A keresztyénség vallásként úgy összegezhető, hogy Isten az Ő Fiát adja érted.

―  Az iszlám vallásként úgy összegezhető, hogy a fiadat adod Allahért.

A XX. század kivétel volt az iszlám számára. A dzsihád – megtévesztés, megfélemlítés, leplezetlen támadások, terror, és csalások – volt a norma az iszlámban mindig maga Mohamed, a prófáta napjaitól kezdve. Ez az átmenetileg világiak által dominált (európai nagyhatalmak, hidegháború) közjáték a vége felé közeleg. A szkeptikusok (a lelkileg tudatlanok és rejtőzködők) ideje lejárt. Ma már például Angliában is ugrásszerűen nő a muszlimok száma. Bizonyos muszlimok csendben részt vesznek a templomi eseményeken, figyelik, hogy mit mondanak a keresztyének. Így sok gyülekezet meg van félemlítve, hogy ne mondjanak bizonyos dolgokat a szószékről. Már vannak tilos zónák Anglia-szerte a nem muszlimok számára. Így valószínűleg polgárháború lesz, vagy Anglia csendben megadja magát az emigránsoknak és az ő sariájuknak. Történelmi tény, hogy az iszlám intoleráns a más vallásokkal szemben. És ha egy társadalom tolerálja az intoleranciát, mivé lesz hamarosan?

A kommunisták azt hangoztatták, hogy „a cél szentesíti az eszközt”. De ez nem igaz. A XX. századi marxista kommunizmus egy gyilkos katasztrófa volt szerte a világon. Valójában a célt az eszközök hozzák létre, vagyis amit vetsz, azt fogod aratni, lásd Galata 6.7. Az igazság vetése szabadsághoz vezet, a megtévesztés vetése rabszolgasághoz vezet. Akik megtévesztést vetnek, azok lesznek a legmegtévesztettebbek. Azt aratod, amit vetsz.

A keresztény keresztes hadjárat kivétel volt, egy nem biblikus, átmeneti válasz, ami szinte teljesen ellenkezik Jézus tanításaival. De a dzsihádok (szent háború) régen kezdett sorozata mindvégig teljesen megfelelt a Korán tanításainak. Hozz megtérőket Allahnak, igázz le másokat. Be kell hódolniuk Allahnak.

Tragédia, hogy sok keresztyén Bibliafordítás a muszlim országokban úgy jelenik meg, hogy Allahnak nevezik a Biblia Istenét. Ez további zavart okoz a fiatal hívőknek. Hogy tanulhatja meg valaki Isten felénk való elvárásait, ha két teljesen különböző Lényt ugyanazzal a névvel illetnek? A Biblia eredeti héber és görög szövegében sehol sem szerepel az „Allah” szó. Ő egy teljesen különböző szellemi lény.
 

Allah és a Korán 
„Az Egy Igaz Isten”
Erős, összeesküvést sző, megtéveszt;

teljes emberi alávetettség
(akár önként, akár nem),
és nincs fia.
Elohim és a Biblia 
„Az Egy Igaz Isten”
Erős, szeret, megbocsátás;

a te döntésed, hogy elfogadod, vagy sem,
és nekünk adta az Ő egyszülött Fiát.


Elohim egy hatalmas erejű szellemi lény.

Allah is egy hatalmas erejű (de különböző) szellemi lény.

Allah Koránját csereként ajánlják. A muszlimok állítják, hogy „Allah Akbar” (vagyis az ő istenük nagyobb, vagy a legnagyobb).

Elohim Bibliája, mely 40 különböző emberi szerző által íródott az emberi történelem középső 2000 évében, továbbra is kiállja az idők próbáját, a tudomány, a filozófia, a hiteles történelem és legfőképp a lelki vezetés könyveként.
 

Avi Lipkin
(Victor Mordecai)
Can't Coexist
(Stop Islam to help the world coexist)
Jihad Watch
(Jihad Theology in World Conflicts)
Islam Watch
(Truth about Islam)

 

"Elohim és a Biblia, vagy Allah és a Korán?"
<http://www.creationism.org/hungarian/ElohimBibleAllahKoran_hu.htm>

Főoldal:  Magyar
www.creationism.org