العربية
简体中文
繁體中文
Nederlands
English
Français
Deutsch
עִבְרִית
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Dutch
English
French
German
Hebrew
Magyar
Indonesia
Norsk
Русский язык
Español
Svenska
Türk
Hungarian
Indonesian
Norwegian
Russian
Spanish
Swedish
Turkish

 
Elohim's Bijbel
―   of   ―
Allah's Koran


De Christelijke bijbel is samengesteld uit 66 afzonderlijke boeken. 39 boeken in het oude testament; 27 boeken in het nieuwe. 40 Schrijvers hebben er mee aan geschreven in de loop van 2000 jaar in het middenstuk van de menselijke geschiedenis. De meesten van hen waren Joden. Het oudste boek is Job, geschreven rond 2000 voor Christus, nog voor er eigenlijk Joden waren. Job was wellicht een tijdgenoot van Abraham. Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat ze mekaar hebben gekend. Vervolgens verliepen 400 jaar voor de Hebreeën werden bevrijd uit de slavernij van Egypte, en Mozes de eerste 5 bijbelboeken schreef, die nu bekend staan als de Thora (of Pentateuch): Genesis tot Deuteronomium.  Het resterende deel van het oude testament, dat onder de Joden bekend staat als de Tenach, (tezamen 39 boeken) werd geschreven, voornamelijk door verschillende Joodse profeten. Dit duurde tot ongeveer 400 voor Christus. Dan vinden we opnieuw een leemte van 400 jaar. Daarna werd het nieuwe testament samengesteld. De 27 boeken van het nieuwe testament werden geschreven binnen één enkele generatie, namelijk een periode van ongeveer 70 jaar volgend op het leven van Christus. Het nieuwe testament wordt afgesloten met het laatste werk van de apostel Johannes: "De openbaring van Jezus Christus"

De Koran van de Moslims (Qur'an) werd door Allah ( الله‎ ), in de loop van de zevende eeuw na Christus, over een periode van 23 jaar, via een engel die zichzelf Gabriel noemde, geopenbaard aan de profeet Mohammed. Koran betekent voorlezing of voordracht. Kort na het overlijden van Mohammed werd het gecodeerd in een unieke Arabische versie. Alle varianten werden vernietigd. Deze Arabische versie (hoewel nu vertaald in heel veel talen) bleef tot op vandaag de standaard.

De Bijbel is zo'n 10 keer "dikker" dan de Koran. De bijbel bevat ongeveer 780.000 woorden, de Koran slechts 78.000.

De Bijbel is een werk dat is samengesteld uit 66 boeken. Die boeken zijn dan nog eens opgedeeld in 1189 hoofdstukken. De Koran is de samenvoeging van 114 soera's (hoofdstukken) waarnaar verwezen wordt door ofwel een uniek getal of de naam van de soera. Soera 14 bijvoorbeeld wordt "Abraham" genoemd. (In het Arabisch Ibrahim, إبراهيم‎ ).  De langste soera "De koe" (Al-Baqara) telt 286 verzen. De meeste soera's zijn veel korter. De kortste bestaat uit slechts 3 verzen.

De 3 grote monotheïstische wereldgodsdiensten : Jodendom, Christendom en Islam hebben heel wat gemeenschappelijke kenmerken. Er is "één Waarachtige God" die door alle mensen moet aanbeden worden. Alle drie geloven ook in het bestaan van engelen, zowel goede als kwaadaardige. Maar verder zijn er wezenlijke verschillen in theologie en leer. Iedereen is het er over eens dat sommige geestelijke leringen goed zijn, maar andere leringen zijn fout en zelfs ketters. Elke godsdienst beweert te beschikken over de enige juiste openbaring van onze Schepper. Jezus beweerde dat Hij God was (volgens het nieuwe testament), maar de Koran leert dat Jezus ('Isa) slechts een profeet was, lager dan Mohammed.

...  "Allah Akbar" (Allahu Akbar) betekent niet "God is groot."
Dat is een foute vertaling.   ...

(De Arabische woorden betekenen eigenlijk "Allah is groter.")

Allah wil Jehovah vervangen in de hoofden en harten van de mensen.

Het merendeel van de hedendaagse Joden erkennen het Nieuwe Testament niet als de schrift. Ze beschouwen enkel de Joodse Tenach ; de wet en de profeten, of wat de christenen de 39 boeken van het Oude Testament noemen, als hun schriften. Ze wachten nog steeds op de komst van de Messias. Door de lange geschiedenis van Israël heen werd de Shema beschouwd als betrouwbare uiting van het geloof. (Deuteronomium 6:4) "Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! "  De ware God is één en Almachtig.

Bijna het hele oude testament (Tenach) werd origineel in het Hebreeuws geschreven. Het was klaar tegen 400 voor Christus. De Hebreeuwse taal was toen (na de Babylonische gevangenschap) niet de gebruikelijke taal onder de afstammelingen van Juda en Israël die verstrooid waren over verschillende koninkrijken in het midden oosten. Bijgevolg werd een volledige vertaling naar het Grieks uitgewerkt. Dat was de gebruikelijke taal in die tijd en streek. Deze vertaling -de Septuaginta (of "70" of LXX) - was klaar tegen 270 voor Christus. Het is die Griekse Septuaginta versie die, in de plaats van het Hebreeuwse origineel werd geciteerd door Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament.  Lukas 23:38 zegt ons dat er boven op het kruis een opschrift was aangebracht in het Grieks, het Latijn en het Hebreeuws. En Johannes 19:19 zegt "En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN."  Velen beweren dat de Hebreeuwse voorstelling hiervan YHVH was. (of: YHWH; or: יהוה ), het Tetragrammaton.

In de bijbel vinden we als eerste naam die gebruikt werd voor onze Schepper: Elohim ( אלהים ) (zie: Genesis 1:1 & 1:26).  Dit is een Hebreeuws meervoudig woord, maar het wordt grammatisch altijd gebruikt in het enkelvoud. (Dus gelijktijdig enkelvoud als meervoud). De namen van Jehovah of Yahweh, (beiden afkomstig van YHVH) worden ook gebruikt, verwijzend naar dezelfde Schepper God.

Let op het eerste van de 10 geboden uit Exodus 20:3: "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben."  Eén God.  Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Christelijke beeldjes en gebeden aan heiligen zijn dus ook verboden. Jezus leerde ons duidelijk om onze gebeden rechtstreeks te richten tot de "Vader die in de hemel is...." (Matteus 6:9).  Andere goden of sterke geestelijke wezens mogen niet tussen u en Hem komen te staan. Noch Baal, noch Zeus, noch Boeddha, noch de god van deze wereld (volgens 2 Corinthiërs 4:4 is dit Lucifer; Satan; de duivel), noch enig ander god. Jezus, de Zoon van Maria, leerde ons om te bidden tot onze Vader in de hemel, zoals Hij trouwens zelf ook deed. Let ook op Lucas 11:27-28 "Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren."

Jezus is het vleesgeworden woord van God (Johannes 1:14).  Maar, zoals reeds eerder vermeld: Elohim is een meervoud. De christenen spreken hier over de leer der Drievuldigheid, zoals ook terug te vinden in 1 Johannes 5:7: "Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één."  De drie vormen samen één. De ware God is Een Almachtig Wezen.

Jezus van Nazareth Beweerde dat Hij Gods Zoon was. Johannes 10:30, Markus 14:61-62. "Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. "  Tegelijkertijd is ook duidelijk dat Hij de Almachtige zelf was: Johannes 1:3: " Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is."   De boodschap van het evangelie wordt klaar en duidelijk weergegeven in 1 Corinthiërs 15:1-4.  Vers 4 zegt "dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften."  Volgens de bijbel stierf Jezus, de Zoon van God aan het kruis en stond Hij 3 dagen later op uit de dood.

De Koran echter leert dat Jezus niet meer was dan een goede profeet, en dat Hij niet stierf aan het kruis. In feite is de Koran onvermurwbaar in de stelling dat "God geen zoon heeft."  Sura 72:3; Sura 112:2-3; en zoals te lezen valt in het volgende Koranvers:  Sura 4:171 "...en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria,... en zegt niet: Drie (in één).... Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. ..."

Wat een contrast wanneer we dit vergelijken met Johannes 3:16-17 "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."
 

De God van de Koran
heeft geen zoon.
De God van de Bijbel
heeft een eniggeboren Zoon.

Jesaja 9:5-6 "Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid."
 


De Joden
Wachten nog steeds, en geloven dat de Messias, Gods Zoon nog moet komen
Christenen
Geloven dat Jezus van Nazareth de Messias was
Moslims
Geloven niet dat God een zoon heeft, maar geloven wel dat Jezus een goede profeet was, één van de velen onder Mohammed

Men meent soms dat latere openbaringen betere openbaringen zijn, en dat de ene waarheid voortbouwt op de andere. Moslims noemen de Joden en de christenen wel eens “ de mensen van het Boek.” Dit suggereert dat christenen en Joden wel enkele waarheden bezitten, maar dat de Koran de leer van de Bijbel vervangt. We zouden hieromtrent veel kunnen bespreken, maar het hoofddoel van dit artikel is om te laten zien dat de God van de Koran een heel andere spiritueel Wezen is dan de God van de Bijbel. Allah wil Jehovah vervangen in de hoofden en harten van de mensen.

   De stad Jeruzalem wordt niet één keer vernoemd in de Koran.  
   De stad Mekka wordt niet één keer vernoemd in de Bijbel.   

De Koran noemt de ene ware God nergens  Elohim, Jehovah, of Yahweh.  
De Bijbel noemt de ene ware God nergens  Allah.

Deze 2 gerespecteerde boeken kruisen elkaar nergens op deze cruciale punten.
         Dit is geen toeval, noch een vergissing.

"Allah Akbar" (Allahu Akbar) betekent niet letterlijk "God is groot" Dit is een foute vertaling. De Arabische woorden betekenen eigenlijk "Allah is groter." Maar dat is een leugen. Jezus Akbar ! Want wanneer je eigenlijk in het Arabisch "God is groot " wenst te zeggen, dan moet je "Al-Khaleq Kabir." zeggen. "Al-Khaleq" (Al-Khallaq, Al-Khaaliq, الخالق ) is de Arabische uitdrukking voor de God-Schepper van het universum. En "kabir" betekent groot, terwijl "akbar" groter betekent. De Koran claimt dus dat Allah Al-Khaleq is, maar de Bijbel beweert dat Jehovah (Yahweh, Elohim) de Schepper-God Al-Khaleq is.

Sceptici die dit lezen denken mogelijk dat het hier om haarklieverij gaat, en dat geestelijke zaken zich afspelen in een imaginaire wereld. Hoe makkelijk worden schapen toch misleid. Men denkt dat die paar dimensies waarin we ons kunnen voortbewegen alles is. Uit wetenschap en wiskunde weten we echter dat er meer dimensies zijn. We mogen ons niet gedragen als struisvogels en onze kop in het zand steken. Naast alles wat we zien en voelen is er nog zoveel meer, in verschillende dimensies. Denk dus logisch na. Het weinige wat we kunnen waarnemen is niet alles wat er is. Komaan word wakker. Het geestelijke is veel belangrijker dan het fysisch materieel waarneembare in het universum. Het leven hier is een strijd voor onze zielen. Dit ontkennen helpt je niet verder. Zelfs indien u besluit om geen kant te kiezen, ook dan bevindt u zich nog in het strijdveld, en door Jezus Christus niet als uw persoonlijke redder aan te nemen (Hij is de weg, de Waarheid en het Leven) stuurt u uw ziel, uw leven, uw karma na dit leven naar de hel.

Godsdienstoorlogen zijn de ergste oorlogen uit de geschiedenis !

Het is zo dat geloof tot actie leidt. Maar dan komt de hamvraag: Wanneer hebben de meest moorddadige godsdienstoorlogen plaatsgevonden ? Was het de vervolging van de Joden door de christenen tijdens de inquisitie, of was het tijdens een van de kruistochten , of tijdens een jihad ? Eigenlijk vonden de ergste godsdienstoorlogen plaats tijdens de 20ste eeuw. Ja, toen de atheïsten aan de macht kwamen. Ze hebben geen "heilig boek" en ook geen externe wetten of regels. De Marxistische-communistische-fascistische regimes die Gods macht hebben ontkend, vielen vreemde legers aan, om vervolgens terug te keren en hun eigen volk massaal te vermoorden. Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, en andere niet-godvrezende mannen waren veel slechter in hun ontkenning van de intrinsieke waarde van de mensheid dan bijna elke religieuze tiran uit de oude geschiedenis. Daarom is atheïsme en zijn ontkenning van de spirituele rijkdom de meest moorddadige religie die tot nu toe werd bedacht. Overtuigingen leiden tot acties en atheïsten denken dat er geen God is die na dit leven om verantwoording zal vragen. Atheïsten hebben in de 20ste eeuw tientallen miljoenen mensen uitgeroeid. (Dit ter info voor de "eervolle" sceptici.)

Moslims noemen zichzelf het "Huis van de Vrede" en zij die door hen worden aangevallen via de Jihad (heilige oorlog tegen de ongelovigen -dat wil zeggen de christenen en joden-) worden aangeduid als het "Huis van de oorlog." De jihads begonnen tijdens het leven van de profeet Mohammed (AD 570-632). Hij voerde meer dan 40 religieus-militaire aanvallen uit op anderen, waardoor zijn religieuze 'Huis van de Vrede "ontstond in de zevende eeuw na Christus. Vier eeuwen later .... ahum, meer dan vier eeuwen van jihadistische aanslagen later - begonnen de christelijke kruistochten; de eerste na een toespraak van een paus in 1095 n.Chr.

De leer van de Koran wijkt sterk af van de leer van de Bijbel. Jezus leerde en praktiseerde vergeving en liefde. Mohammed deed dat niet. Allah is een heel andere God dan de God Jahweh (Jahwe Elohim), dat wil zeggen de God van de Bijbel.

Twee bijbelverzen die door christenen vaak over het hoofd worden gezien, zijn de verzen op het einde van het "onze Vader".

Mattheüs 6:13b-15 "...En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven."

Vergeving komt voort uit liefde. De bijbel leert: in 1 Johannes 4:7-8 "Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde."  De hele bijbel door leren we dat God liefde is. Zie ook het dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Corinthiërs.

In de Koran vind je geen vergelijkbare verzen waarin beweerd wordt dat Allah liefde is, noch iets anders van die strekking. Het Arabische woord voor liefde of "houden van" komt maar zelden voor in de Koran. Wanneer het vermeld wordt, is het in de zin van "Allah houdt van dit of dat". Onderwerping aan Allah, (vrijwillig of niet) is het hoofdonderwerp van de Koran.

Een laatste fundamenteel verschil tussen Elohim (Jahwe, Jahwe) en Allah is die van waarachtigheid. De Bijbel stelt duidelijk dat de God van de Bijbel niet kan liegen. Jezus beweerde dat Hij de Zoon van God is, en dat Hij de enige weg naar de hemel is. Johannes 14:6 "Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij."  Niemand kan tot de Vader komen, tenzij door Jezus Christus. Jezus zei ook , Johannes 8:32 " en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken."

De Koran leert echter dat Allah houdt van misleiding. Wacht eens even, dit maakt de God van de Bijbel en de God van de Koran tot tegenstanders van elkaar wanneer het er op aan komt te zoeken naar de zielen van mensen. Het Arabische woord "makr" ( مكر - sluwe of listige) wordt algemeen gebruikt met betrekking tot Allah. Hij wordt de beste "makr" genoemd.  Sura 3:54 "They plotted and schemed, but so did GOD, and GOD [Allah] is the best schemer."  Sura 4:157 claimt dat Jezus eigenlijk niet werd gekruisigd, maar dat dit alweer een misleiding was, om dan vervolgens te beweren dat Allah almachtig is en het meest verstandig.

Fundamentalistische moslim, fundamentalistische christen. Ze zijn bijna complete tegenpolen, nietwaar ? De ene volgt nauwgezet de leer van Mohammed die de religieus-militaire aanvallen op "ongelovigen" aanmoedigt. De andere streeft er naar de leer van Christus, en het voorbeeld van vergeving en liefde te volgen, zoals het sterven aan het kruis voor de zonden van anderen. De trotse sceptici denken dat elke religieuze fundamentalist op een of andere manier een gevaar is en dat ze allemaal gelijkaardig zijn. Niets is minder waar. De fundamentalistische moslim luistert naar preken die zijn gebaseerd op de leer uit de Koran. De fundamentalistische christen luistert naar preken gebaseerd op de Bijbelse leer. God is liefde ? - versus - Allen moeten zich onderwerpen ?

―  Het christendom kan worden samengevat als een religie waar God Zijn Zoon heeft gegeven voor u.

―  De Islam kan worden samengevat als een religie waar u uw zoon geeft voor God.

De 20e eeuw was een uitzondering voor de islam. Jihads - met inbegrip van bedrog, intimidatie, regelrechte aanslagen, terreur en bedrog - behoren sinds de dagen van Mohammed de profeet zelf tot de norm in de islam. Het tijdelijke intermezzo van seculiere dominantie (Europese grootmachten, Koude Oorlog ,verdeelde wereld) is nu afgelopen. De sceptici hebben hun tijd gehad. Vandaag neemt bijvoorbeeld ook in Engeland de islamitische bevolking zeer snel toe. Sommige moslims wonen rustig kerkdiensten bij om te controleren wat de christenen zeggen. Zo worden veel kerken geïntimideerd zodat bepaalde dingen niet vanaf de kansel worden verkondigd. In Groot-Brittannië zijn er nu "no-go zones" voor niet-moslims. Mogelijk komt er uiteindelijk een burgeroorlog of mogelijk zal England uiteindelijk bezwijken voor de immigranten en hun sharia. Historisch gezien is de islam intolerant voor andere religies en geloofsovertuigingen.  Wanneer een samenleving intolerantie tolereert, waar moet dat eindigen ?

Communisten beweerden dat "het doel de middelen heiligt." Maar dat is niet waar. Het marxistische communisme van de 20e eeuw was moordend voor de hele wereld. Eigenlijk blijkt dat de afloop wordt bepaald door de middelen, dat wil zeggen "wat je zaait, dat zul je oogsten" (Galaten 6: 7). Het zaaien van de waarheid leidt tot vrijheid; het zaaien van misleiding leidt tot slavernij. Degenen die misleidingen zaaien zullen degenen zijn die zelf het meest zijn misleid. Je oogst wat je zaait.

De christelijke kruistochten waren een onbijbelse, uitzonderlijke en tijdelijke reactie, en meestal in strijd met de leer van Jezus. Maar de lange reeks islamitische jihad (heilige oorlogen) waren altijd volledig in overeenstemming met de leer van de Koran. Breng bekeerlingen tot Allah, en onderwerp de anderen.

Het is tragisch dat veel christelijke Bijbelvertalingen in islamitische landen de naam "Allah" gebruiken voor de bijbelse God. Dit verwart jonge gelovigen. Hoe kan iemand Gods wensen ten overstaan van de mensheid aanleren wanneer twee totaal verschillende goden worden aangeroepen met dezelfde naam. Nergens in de oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse Bijbel is de naam van "Allah" genoemd. Hij is een heel ander spiritueel Wezen.
 

Allah's Koran
"De enige ware God"
Krachtig, Intrigerend en sluw;

onderwerping van mensen,
desnoods onder dwang,
Hij heeft geen zoon.
Elohim's Bijbel
"De enige ware God"
Sterk, liefdevol, vergevingsgezind;

en het is de vrije keuze om dit
aanbod al dan niet te aanvaarden.


Elohim is een zeer krachtig spiritueel wezen.

Allah is ook een krachtig spiritueel wezen (maar dan op een andere manier).

Allah's Koran wordt voorgesteld als een vervanging. Moslims verkondigen "Allah Akbar" (dat wil zeggen dat hun God groter is of de grootste).

Elohim's Bijbel die werd geschreven door 40 afzonderlijke schrijvers over een periode van 2000 jaar blijft de tand des tijds doorstaan als een boek van wetenschap, filosofie, accurate geschiedenis, en vooral geestelijke begeleiding.
 

Avi Lipkin
(Victor Mordecai)
Can't Coexist
(Stop Islam to help the world coexist)
Jihad Watch
(Jihad Theology in World Conflicts)
Islam Watch
(Truth about Islam)

 
Elohim's Bijbel of Allah's Koran
http://www.creationism.org/dutch/ElohimBibleAllahKoran_nl.htmHome:  Nederlands
www.creationism.org