Bībeles tulkojumi-grieķu versija

KJV NIV NASB Living Amplified RSV


Vai šeit ir kāds, kas vēlas pārtraukt evaņģēlija izplatīšanu?

Vai šeit ir kāds mācītājs, priesteris vai rabīns, kas vēl nav glābts? Un vai šeit ir kāds profesors, kas sagroza Bībeles vēstījumus?

Tādi ir, daži no tiem ir pievienojušies Bībeles tulkošanā, lietojot sagrozītu grieķu valodu, pat sagrozot Bībeles doktrīnas ar mērķi, pieskaņot tās saviem uzskatiem. Tie ir Bībeles rediģētāji, nevis tulkotāji!

Daudzi mūsdienu tulki neņem vērā svarīgākās Svēto Rakstu vietas.

Atveriet savu Bībeli un pārbaudiet Apustuļa darbos 8:37 (Karaļa Džeimsa versija, turpmāk - KJV) KJV Bībelē rakstīts: ”Bet Filips sacīja: ”Ja tu no visas sirds tici, tad var.” Un viņš atbildēja: "Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls!"”

Taču dažos mūsdienu angļu tulkojumos, kas balstīti uz sagrozītā Aleksandrijas teksta (Westcott and Hort 19. gadsimta tulkojumi), tiek izlaisti veseli panti.

KJV versijā, kā arī UKJV Lūkas ev. 11”2-3 rakstīts:” Tad Viņš tiem sacīja: "Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Mūsu Tēvs Debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība, kā debesīs, tā arī uz zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu”

Ja otrais pants jūsu Bībelē ir saīsināts, tad kāds ir izņēmis Dieva Vārdu no jūsu Bībeles. Kas to varētu izdarīt, kas būtu ieinteresēts novājināt Bībeli?

Daudzi mūsdienu tulkojumi cenšas aizvākt Marka evangēļija pēdējās nodaļas otro pusi. Apskatiet saiti  http://www.khouse.org/articles/2000/201/   Dažos mūsdienu tulkojumos (balstītiem uz Westcott &: Hort Greek) tulkojumiem ir ievietota atsauce: ”Šie panti iztrūkst, dažos uzticamos manuskriptos” Tas ir tieši otrādi, tie ir daži sagrozīti, seni manuskripti, kurus tulkojot lietoja šie tulki, un tie apšauba un vājina īsto Dieva vārdu.

Termini:”patiesībā burtiski vai dinamiska līdzvērtība” dažreiz tiešām nozīmē „meli, sajaukti ar patiesību.” Kā būtu ar šo pantu, vai tas ir jūsu Bībelē?

Mateja evaņģēlija 17:21 „Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību” Vai jūsu Bībelē ir šāds pants?

Tagad, kam būtu vajadzība aizvākt šos pantus no jūsu Bībeles?
„Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem...”

Sagrozītās Bībeles versijas(balstītas uz Westcott & Hort Greek tulkojumiem) neiekļāva savos tulkojumos gavēni un tā nozīmi. Kā arī Sodomas grēki tika mazināti.

Jēzus asins spēks ir mazināts. Viņi cenšas izveidot „Vājā Dieva” kristietību.

Šeit (KJV) Jesajas 14:12 „Kā tu esi kritis no debesīm, Lucifer, rīta dēls! Kā tu esi nogāzts pie zemes, tu, kas tautas locīji!”

Taču sagrozītajās Bībeles versijās Jesajas 14:12 tika pievienots vārds „zvaigzne”, kādēļ? Vārds „zvaigzne” nav minēts ne grieķu septuagintā, ne ēbreju Masoretu tekstos. Tas ir mūsdienu tulkotāju pielikums, nevis no tulkojumiem, bet gan no tulkotāju nebībeliskajiem uzskatiem.

Redziet, Jēzus ir „Spoža Rīta Zvaigzne” nevis Sātans!

Atklāsmes grāmata 22:16 (KJV) „Es, Jēzus, esmu sūtījis Savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā Rīta Zvaigzne."

Kādēļ gan daži tulki? (biežāk, tie ir redaktori un citi, mērķtiecīgi sagroza Dieva Vārdu?) Pievienojot vārdus Jesajas grāmatā tie jauc Jēzu ar Sātanu? Tās ir smalkas izmaiņas, vārdu spēles, ko lietoja Sātans Ēdenes dārzā. Dieva Vārdam ir jātiek saglabātām, lasāmam un lietojamam, kāds tas ir, ne tik daudziem gribētos to sagrozīt no patiesības.

Sagrozītie tulkojumi noved pie neskaidrības un kļūdām. Vairāk par šo tēmu 7. Kenta Hovinda seminārā, saite www.drdino.com.  Par šo tēmu ir vairākas labas grāmatas, divas no tām : "In Awe of thy Word" Riplinger <http://www.avpublications.com/>, and "Gipp's Understandable History of the Bible" Samuel C. Gipp.

Šeit ir divas atjaunotas Karaļa Džeimsa versijas, viena www.livingwaters.com "Easy Reader KJV" (a.k.a. KJVER; ©2007) un otra, saukta "UKJV" (Updated KJV; Public Doman; published in 2005) Pieejama publiski, angļu valodā.

Citi Bībeles tulkojumi ir vairāk vai mazāk precīzi. 1611.gada KJV versija ir izturējusi laika pārbaudi. Tā ir balstīta uz Textus Receptus (No angļu valodas „iegūtie teksti”, kas tika saglabāti 2000 gadu garumā, aptuveni 5000 manuskriptu). Taču pasaulē pastāv arī ļaunums. Un ir otra Jaunās Derības versija „Grieķu Jaunā Derība”, sastādīta 19,gadsimtā: Westcott & Hort . Taču neviens no abiem vīriem nebija kristietis. Veskots un Horts zināja Bībeles grieķu valodu, taču neviens nepazina Dievu. Tie mērķtiecīgi izvēlējās un izcēla dažus sagrozītos grieķu manuskriptus pār Iegūtajiem tekstiem(ap 5000), kas tika saglabāti kopš apustuļu laikiem.

Autorizētā 1611 gada versija, tagad zināma kā KJV un UKJV ir balstīta uz Textus Receptus tekstiem, kas tika saglabāti līdz mūsu dienām. Katrs pants tika precīzi pārtulkots.

Zemāk ir brīdinājums:

Atklāsmes grāmata 22:18-19(UKJV) „Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus: ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās sērgas, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības grāmatas un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.”

Lai veiksmīgi studētu KJV Bībeli, iesakām "Defender's Study Bible", kā arī "The Evidence Bible" un Tompsona Čeina(Thompson Chain) „Reference Bible.”
 

"Bībeles tulkojumi-grieķu versija"
<http://www.creationism.org/latvian/GreekVersions_lv.htm>

Galvenā:  Latviešu
www.creationism.org