Creation Science Information & Links!
Zsoltárok könyve 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Hungarian (Magyar)
Zsoltárok könyve 1

Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bûnösök útján meg nem áll, és + csúfolódók székében nem ül;   Hanem az Úr törvényében van gyönyörûsége és az õ törvényérõl gondolkodik éjjel nappal.   És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.   Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.   Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bûnösök az igazak gyülekezetében.   Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.
 

Zsoltárok könyve 51

Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára;   Mikor õ hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.9.   Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bûneimet!   Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimbõl tisztíts ki engemet;   Mert ismerem az én bûneimet, és az én vétkem szüntelen elõttem forog.   Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid elõtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.   Ímé én vétekben fogantattam, és bûnben melengetett engem az anyám.   Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensõmben bölcseségre tanítasz engem.   Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.   Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.   Rejtsd el orczádat az én vétkeimtõl és töröld el minden álnokságomat.   Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erõs lelket újítsd meg bennem.   Ne vess el engem a te orczád elõl, és a te szent lelkedet ne vedd el tõlem.   Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.   Hadd tanítsam a bûnösöket a te útaidra, hogy a vétkezõk megtérjenek hozzád.   Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.   Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.   Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égõáldozatban sem gyönyörködöl.   Isten elõtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bûnbánó szívet oh Isten nem veted meg!   Tégy jól a te kegyelmedbõl a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kõfalait.   Akkor kedvesek lesznek elõtted az igazságnak áldozatai; az égõ és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.
 

Zsoltárok könyve 100

Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!   Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.   Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket és nem magunk; az õ népe és az õ legelõinek juhai vagyunk.   Menjetek be az õ kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét!   Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége!
 

Zsoltárok könyve 150

Dicsérjétek az Urat!  Dicsérjétek Istent az õ szent helyén; dicsérjétek õt az õ hatalmának + boltozatán!   Dicsérjétek õt hõsi tetteiért, dicsérjétek õt nagyságának gazdagsága szerint!   Dicsérjétek õt kürt-zengéssel; dicsérjétek õt hárfán és cziterán;   Dicsérjétek õt dobbal és tánczczal, dicsérjétek õt hegedûkkel és fuvolával;   Dicsérjétek õt hangos czimbalommal, dicsérjétek õt harsogó czimbalommal.   Minden lélek dicsérje az Urat!  Dicsérjétek az Urat!


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/hungarian/saPs1_51_100_hu.htm

Főoldal:  Magyar
www.creationism.org