Creation Science Information & Links!
Besimi Apostolik -- Sakramentet
The Apostles' Creed - in Albanian (Shqip; Gjuha Shqipe)

 

Besoj në Perëndi, Atin e gjithpushtetshëm, Krijuesin e qiellit e të tokës.
E në Jezus Krishtin, Birin e tij të vetëm, Zotin tonë.
I cili u zu për virtyt të Shpirtit të Shenjtë. U lind prej Virgjërës Mari.
Vuajti nën Poncin Pilat. U kryqëzua, vdiq e u varros.
Zbriti në ferr. Ditën e tretë u ringjall nga vdekja.
U ngrit në qiell. Rri në anë të djathtë të Perëndisë, Atit të gjithpushtetshëm.
Prej andej do të vijë për të gjykuar të gjallët e të vdekurit.
Besoj në Shpirtin e Shenjtë,
Kisha e krishterë i shenjtë, shoqërinë e shenjtërve,
faljen e mëkateve, ringjalljen e mishit,
jetën e pasosur.  Ashtu qoftë.


Besimi Apostolik -- Sakramentet · Shqip; Gjuha Shqipe
http://www.creationism.org/albanian/saApostlesCreed_sq.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Faqja Kryesore:  Albanian
www.creationism.org