Creation Science Information & Links!
The 10 Commandments · in Zulu

   "1UNkulunkulu wakhuluma onke lawa mazwi, wathi:
2 “NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibithe, indlu yobugqila.
3 “Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami.
4 “Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu, nowokusemhlabeni phansi, nowokusemanzini phansi komhlaba;
5 ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo,
6 kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine imiyalelo yami.
7 “Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumyeka oliphatha ngeze igama lakhe.
8 “Khumbula usuku lwesabatha, ulungcwelise.
9 Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho;
10 kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho; awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho;
11 ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa; ngalokho uJehova walubusisa usuku lwesabatha, walungcwelisa.
12 “Yazisa uyihlo nonyoko, ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona.
13 “Ungabulali.
14 “Ungaphingi.
15 “Ungebi.
16“Ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho.
17 “Ungafisi indlu yomakhelwane wakho; ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakho.” "  
U-Eksodusi 20:1-17


The 10 Commandments · in isiZulu
http://www.creationism.org/zulu/salv10Cmd_zu.htmMain:  Zulu
www.creationism.org