Creation Science Information & Links!
Isivumo sokholo sabaPhostile
The Apostles' Creed - in Xhosa

 

Ndiyakòlwa ku-Tixo u-Yise u-Somandla, u-Mdali wezulu nomhlaba:
Naku-Yesu Kristu okupèla ko-Nyana wake, i-Nkosi yetu,
Owakàulwa ngo-Moya Oyingcwele,
Wazalwa yi-Ntombi u-Mariya, Weva ubunzima ngo-Pontiyus Pilato,
Wabetelelwa emnqamlezweni, wafa, wancwàtywa,
Wehlela kwelabafileyo.
Wabuya wavuka kwabafileyo ngomhla wesitatu,
Wenyukela ezulwini,
Uhleli ngasekunene kuka-Tixo u-Yise u-Somandla;
Apo ayakubuya evela kòna agwebe abahleliyo nabafileyo.
Ndiyakòlwa ku-Moya Oyingcwele; i-Kerike engcwele eyi-ngumKristu;
Ubudlelane babangcwele; Ukuxolelwa kwezono;
Ukuvuka komzimba ekufeni; Nobomi bapakade.  Amen.


The Apostles' Creed
http://www.creationism.org/xhosa/saApostlesCreed_xh.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Main:  isiXhosa
www.creationism.org