Creation Science Information & Links!
10 Giữ điều

   "Bấy giờ, Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng:  Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.  Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.  Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.  Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,  và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.  Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Ðức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.  Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.  Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;  nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;  vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.  Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.  Ngươi chớ giết người.  Ngươi chớ phạm tội tà dâm.  Ngươi chớ trộm cướp.  Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.  Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi."   Xuất Êdíptô Ký 20:1-17


The 10 Commandments · Tiếng Việt; 越南语
http://www.creationism.org/vietnamese/salv10Cmd_vi.htmChính:  Tiếng Việt
www.creationism.org