Creation Science Information & Links!
Kinh Tin Kính
The Apostles' Creed - in Vietnamese (Tiếng Việt; 越南语)

 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi;
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh
chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác;
xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại;
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng;
ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy.
Amen.


Kinh Tin Kính · Tiếng Việt; 越南语
http://www.creationism.org/vietnamese/saApostlesCreed_vi.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Chính:  Tiếng Việt
www.creationism.org