Cảm ơn Chúa vì côn trùng
(Lợi ích của Bugs)
của Karl C. Priest, "Người Côn trùng"
 

    Mô phỏng sinh học: Thiết kế bởi Thiên nhiên

Mô phỏng sinh học-ứng dụng các thiết kế từ thiên nhiên để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, khoa học vật liệu, y học, và các lĩnh vực khác.

Côn trùng khiến giới thiết kế nhiều tiền phải xấu hổ. (nhấn mạnh thêm)

(Lưu ý: có rất nhiều ví dụ về nhiều loài côn trùng tuyệt vời mà tôi không biết.)


Châu chấu Juvenile
(Patanga japonica  ツチイナゴ)

Bướm đêm khổng lồ Leopard
(Ecpantheria scribonia)

Kiến
(Formicidae)

Bướm Peablue
(Lampides boeticus)
Những hình ảnh côn trùng này của Wikimedia được hiển thị dưới giấy phép "Giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported".


Đây là một số ví dụ trong bài viết của tôi "Evolutionists Tacitly Admit Creation" và một số có thể được lặp trong cả hai bài viết.

Côn trùng, theo ý kiến của tôi, là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời để
chứng minh Năng lực nghệ thuật và kỹ thuật toàn năng của Ngài.

Tiến sĩ Joseph Mastropaolo đề cập đến sự sáng tạo của Đức Chúa Trời như là một biểu hiện của "sự độc đáo bao la". ... http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12686745)

Các trang riêng biệt được cung cấp cho FLIES and ANTS.

ĐƯỜNG DẪN TỚI BÀI CHÍNH (bằng tiếng Anh), không theo thứ tự cụ thể nào (những cái mới được thêm vào sau phần Tầm quan trọng của Côn trùng), là những thực tế (rút ra từ khoa học thực thụ ** )càng khiến chúng ta phải "Cảm ơn Chúa vì côn trùng".

(Đây là phần giới thiệu bài viết của Karl C. Priest
"The Insect Man", từ trang web của ông:  insectman.us )
http://www.insectman.us/articles/karls/thank-god.htm


"Cảm ơn Chúa vì côn trùng"
<http://www.creationism.org/vietnamese/InsectmanKarlPriest_vi.htm>

Chính:  Tiếng Việt
www.creationism.org