Creation Science Information & Links!
หน้าหลัก
คำถาม
ลิงค์
บทความ
หนังสือ
รูปภาพ
MP3
วีดีโอ

 
ปฐมกาล 1:1  "ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก" 

ยอห์น 1:1  "ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว
และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า " 


ทฤษฎีการทรงสร้าง คือทฤษฎีที่กล่าวถึงมนุษย์ โลก และทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมีจุดกำเนิดมาจากการออกแบบสร้างขึ้น แทนที่จะมาจากการระเบิดอย่างไร้ทิศทางจากความว่างเปล่ากลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ 

เราอาศัยอยู่บนพื้นผิวของยานพาหนะที่ยอดเยี่ยมเล็กๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างอัตโนมัติในอวกาศ เราดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด มีชัยชนะและความตาย เราได้เป็นประจักษ์พยานถึงความสวยงาม กลิ่นอันหอมหวาน ความรักและเสียงเพลง ให้เราคิดถึงสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, ปรัชญา, ฤดูใบไม้ผลิ, การเสื่อมลง, การทำฟาร์ม, ความสนิทสนม, ดาวฤกษ์, และหมากฝรั่ง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดมาจากความว่างเปล่าหรือเกิดจากความบังเอิญได้หรือ

บรรพบุรุษของเราหลายชั่วอายุคนที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่ในอดีตที่แล้วมา เราไม่มีข้ออ้างแม้สักนิดเดียวที่จะไม่ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งกำหนดการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 

ประมาณ 3000 กว่าปีที่ผ่านมา กษัตรย์ดาวิดแห่งอิสราเอลได้บันทึกไว้ในหนังสือบทเพลงสดุดีบทที่ 8 ข้อ 3 และข้อ 4 ว่า "เมื่อข้าพระองค์พิจารณาดูฟ้าสวรรค์อันเป็นผลงานแห่งนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขา"


เว็บไซต์ภาษาไทยอื่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การสร้าง
OTHER WEB SITES IN THAI WITH CREATION SCIENCE


  ศูนย์ศึกษาศาสตร์การสร้างโลกแห่งประเทศไทย
Creation Education Ministries of Thailand
www.creationthai.org


  Creation Ministries Intl. (CMI)  ̶  ภาษาไทย
creation.com/thai


  AiG - In Thai
www.answersingenesis.org/translations/tarchive.asp#Thaiพระคัมภีร์ไบเบิ้ล  •  Holy Bible in Thai
พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
thaipope.org/webbible/
Thai Bibles
www.ethnicharvest.org
Thai King James Version
www.e-sword.net
Bible
App
Blue-Letter
Bible

ข่าวประเสริฐของพระเยซู
Christian Gospel Message · in Thai
พระเยซู · มัทธิว 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 ถือศีล
2 ถือศีล
หลักข้อเชื่อของอัครทูต - หลักข้อเชื่อ
The Apostles' Creed · in Thai
เพลงสดุดี
1 • 51 • 100 • 150

  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสเตียน  
  More Christian Resources 

หลักสัจธรรมสี่
นี่คือชีวิตของท่าน

ช่วยเหลือจากเบื้องบน
  "Help From Above"
วิธีการของพระเจ้า
  "The Way to God"

DenSu Ministries - Free Book
  True Happiness Can Be Yours
 
Got Questions?
ภาษาไทย
SGM LifeWords
ภาษาไทย
Fellowship Tract League
ภาษาไทย

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

Institute in Basic Life Principles - 
Youth Conflicts
Institute in
Basic Life
Principles

Basic Youth Conflicts
Bill Gothard
God's Story: From Creation to Eternity
www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story" simplythestory.org
ChristianAnswers.Net
ChristianAnswers.Net
43 Languages!

The "Olivet Discourse" about the End Times - all 3 accounts start - with a warning from Jesus! Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived;"
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
เด็ก ๆ
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
วิดีโอ
أفلام
Películas
Videos
InterComm
  
 Ken Anderson Films
For All Ages  •  41 Minutes
JOURNEY TO THE SKY
Small - or - Medium
100MB
 
300MB
MORE MOVIES
(in English) 

 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
 
— THAI, PHASA THAI, ภาษาไทย —   Dialects:  Khorat Thai
This language is spoken in:   Singapore; Thailand

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การสร้างที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, โบราณคดี, ชาติพันธุ์วิทยาของมนุษย์, ดาราศาสตร์, การวิวัฒนาการ, การออกแบบด้วยความมีอัจฉริยะ, อาดัมและเอวา, เรือโนอาห์, ยุคน้ำแข็ง, สวนเอเดน, และประวัติศาสตร์โลก
 
รูปปั้นไดโนเสาร์ที่ทำขึ้นโดยมนุษย์

 
Bible Illustrations - 220 Images by Doré

The Bible in Pictures - 250 Images


 
PPT Slides, from Dr. Kent Hovind:   www.drdino.com

การสัมมนา ส่วน 1a: ทฤษฎี บิกแบง แถลงความโง่ !   (8MB)
   ตัวอย่าง:
การสัมมนา ส่วน 1b: ทฤษฎี บิกแบง แถลงความโง่ !   (15MB)
   ตัวอย่าง:

 
บทความ (ภาษาอังกฤษ)  เกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์
บทความ (ภาษาอังกฤษ)  เกี่ยวกับเรื่องยีราฟ
บทความ (ภาษาอังกฤษ)  เกี่ยวกับเรื่องค้างคาว
 
-- บทความภาษาอังกฤษอื่นๆ อยู่ที่นี่ --


Dr. Kent Hovind  •  ดร. เคนท์ โฮวินด์  •  Creation Seminar Series
Thai  •  www.drdino.com  •  CSE (Creation Science Evangelism) 
สัมมนา #1
"อายุของโลก"
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_TH.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Thai Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

คุณเคยคิดเกี่ยวกับมันไหม ผมหมายถึงว่าจริงๆ แล้ว อะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิต เราอยู่บนโลกนี้ทำไม เรามาจากไหน แล้วเราจะไปไหนเมื่อชีวิตนี้สิ้นสุดลง เราจะคุยกันถึงอายุของโลกในสัมมนานี้ ดร. โฮวินด์ แสดงหลักฐานพิสูจน์ว่าโลกนี้ไม่ได้มีอายุมาหลายพันล้านปี แท้จริงแล้ว หลักฐานบ่งชี้ถึงการทรงสร้างโลกภายใน 6 วัน เหมือนที่เราได้ฟังจากหนังสือปฐมกาลบทที่ 1 จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
สัมมนา #3
"ไดโนเสาร์กับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล"
("Dinosaurs & the Bible")

DrHovindSem3_TH.m4v
ZIP file - 540MB - 145 Minute Video
English Audio  &  Thai Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

ซึ่งเกิดขึ้นเพราะคริสเตียนอลุ้มอล่วย คำสอนที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลให้เข้ากับเรื่องไดโนเสาร์ นี่คือสาเหตุที่มี "ทฤษฎีช่องว่างระหว่างยุค" หรือ "หนึ่งวัน หนึ่งยุค" หรือ "พระเจ้าทรงสร้างอย่างต่อเนื่่อง" หรือ "วิวัฒนาการโดยพระเจ้า" ทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับทฤษฎีเหล่านี้เลย เช้านี้ผมจะพูดถึงมุมมองจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเกี่ยวกับไดโนเสาร์
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
 

 

 
หน้าหลัก
คำถาม
ลิงค์
บทความ
หนังสือ
รูปภาพ
MP3
วีดีโอ