పవిత్ర బైబిల్
Holy Bible

తెలుగు
Bible Books Grid
http://www.creationism.org/telugu/saBibleGrid_te.htm
పవిత్ర బైబిల్

పాత నిబంధన
Old Testament
  
The Law, the Prophets, and Wisdom Books.

  #
Ch.
TELUGU
   ENGLISH    HEBREW
    עברית
 GREEK
Ελληνικά
 HINDI
  हिन्दी
GERMAN
 Deutsch
ARABIC
   العَرَبِيةُ
 RUSSIAN
  Русский
_CHINESE__
中文 CS / CT
 FRENCH
 Français
1
50
ఆదికాండము
Genesis Gen.ge בְּרֵאשִׁית Γένεση उत्पत्ति 1.Mose سفر تكوين Бытие 创世记 / 創世記 Genèse
2
40
నిర్గమకాండము
Exodus Exo.ex שְׁמוֹת Έξοδος निर्गमन 2.Mose سفر خروج Исход 出埃及记 / 出埃及記 Exode
3
27
లేవీయకాండము
Leviticus Lev.le וַיִּקְרָא Λευιτικό लैव्यवस्था 3.Mose سفر لاويين Левит 利未记 / 利未記 Lévitique
4
36
సంఖ్యాకాండము
Numbers Num.nu בְּמִדְבַּר Αριθμοί गिनती 4.Mose سفر عدد Числа 民数记 / 民數記 Nombres
5
34
ద్వితీయోపదేశకాండమ
Deuteronomy Deu.de דְּבָרִים Δευτερονόμιο व्यवस्थाविवरण 5.Mose سفر تثنية Второзаконие 申命记 / 申命記 Deutéronome
6
24
యెహొషువ
Joshua Jos.js יְהוֹשֻׁעַ Ιησούς του Ναυή यहोशू Josua سفر يشوع Иисус Навин 约书亚记 / 約書亞記 Josué
7
21
న్యాయాధిపతులు
Judges Jdg.jg שׁוֹפְטִים Κριτές न्यायियों Richter سفر قضاه Книга Судей 士师记 / 士師記 Juges
8
4
రూతు
Ruth Rut.rt רוּת Ρουθ रूत Ruth سفر راعوث Руфь 路得记 / 路得記 Ruth
9
31
సమూయేలు మొదటి గ్రంథము
1 Samuel 1Sa.1s שְׁמוּאֵל א 1 Σαμουήλ 1 शमूएल 1.Samuel سفر صموئيل أول 1-я Царств 撒母耳记上 / 撒母耳記上 1 Samuel
10
24
సమూయేలు రెండవ గ్రంథము
2 Samuel 2Sa.2s שְׁמוּאֵל ב 2 Σαμουήλ 2 शमूएल 2.Samuel سفر صموئيل 2-я Царств 撒母耳记下 / 撒母耳記下 2 Samuel
11
22
రాజులు మొదటి గ్రంథము
1 Kings 1Ki.1k מְלָכִים א 1 Βασιλέων 1 राजा 1.Könige سفر ملوك اول 3-я Царств 列王纪上 / 列王記上 1 Rois
12
25
రాజులు రెండవ గ్రంథము
2 Kings 2Ki.2k מְלָכִים ב 2 Βασιλέων 2 राजा 2.Könige سفر ملوك ثاني 4-я Царств 列王纪下 / 列王記下 2 Rois
13
29
దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము
1 Chronicles 1Ch.1h דִּבְרֵי הַיָּמִים א 1 Χρονικών 1 इतिहास 1.Chronik سفر أخبار أيام اول 1 Пар. 历代志上 / 歷代志上 1 Chroniques
14
36
దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము
2 Chronicles 2Ch.2h דִּבְרֵי הַיָּמִים ב 2 Χρονικών 2 इतिहास 2.Chronik سفر اخبار ايام ثانى 2 Пар. 历代志下 / 歷代志下 2 Chroniques
15
10
ఎజ్రా
Ezra Ezr.er עֶזְרָא Έσδρας एज्रा Esra عزرا Ездра 以斯拉记 / 以斯拉記 Esdras
16
13
నెహెమ్యా
Nehemiah Neh.nh נְחֶמְיָה Νεεμίας नहेमायाह Nehemia نحميا Неемия 尼希米记 / 尼希米記 Néhémie
17
10
ఎస్తేరు
Esther Est.es אֶסְתֵּר Εσθήρ एस्तेर Esther استير Есфирь 以斯帖记 / 以斯帖記 Esther
18
42
యోబు గ్రంథము
Job Jobjb אִיּוֹב Ιώβ अय्यूब Hiob سفر أيوب Иов 约伯记 / 約伯記 Job
19
150
కీర్తనల గ్రంథము
Psalms Psa.ps תְּהִלִּים Ψαλμοί भजन संहिता Psalm سفر مزامير Псалтирь 诗篇 / 詩篇 Psaume
20
31
సామెతలు
Proverbs Pro.pr מִשְׁלֵי Παροιμίες नीतिवचन Sprüche سفر أمثال Притчи 箴言 / 箴言 Proverbes
21
12
ప్రసంగి
Ecclesiastes Ecc.ec קֹהֶלֶת Εκκλησιαστής सभोपदेशक Prediger سفر الجامعة Екклесиаст 传道书 / 傳道書 Ecclésiaste
22
8
పరమగీతము
Song of Solomon Sng.sn שִׁיר הַשִּׁירִים Άσμα Σολομώντος श्रेष्ठगीत Hohelied سفر نشيد الانشاد Песни Песней 雅歌 / 雅歌 Cantique des Cantiqu
23
66
యెషయా గ్రంథము
Isaiah Isa.is יְשַׁעְיָהוּ Ησαΐας यशायाह Jesaja سفر إشعياء Исаия 以赛亚书 / 以賽亞書 Ésaïe
24
52
యిర్మీయా
Jeremiah Jer.je יִרְמְיָהוּ Ιερεμίας यिर्मयाह Jeremia سفر إرميا Иеремия 耶利米书 / 耶利米書 Jérémie
25
5
విలాపవాక్యములు
Lamentations Lam.la אֵיכָה Θρήνοι विलापगीत Klagelieder سفر مراثي ارميا Плач Иеремии 耶利米哀歌 / 耶利米哀歌 Lamentations
26
48
యెహెజ్కేలు
Ezekiel Ezk.ek יְחֶזְקֵאל Ιεζεκιήλ यहेजकेल Hesekiel سفر حزقيال Иезекииль 以西结书 / 以西結書 Ézéchiel
27
12
దానియేలు
Daniel Dan.dn דָּנִיֵּאל Δανιήλ दानिय्येल Daniel سفر دانيال Даниил 但以理书 / 但以理書 Daniel
28
14
హొషేయ
Hosea Hos.ho הוֹשֵׁעַ Ωσηέ होशे Hosea سفر هوشع Осия 何西阿书 / 何西阿書 Osée
29
3
యోవేలు
Joel Jol.jl יוֹאֵל Ιωήλ योएल Joel سفر يوئيل Иоиль 约珥书 / 約珥書 Joël
30
9
ఆమోసు
Amos Amo.am עָמוֹס Αμώς आमोस Amos سفر عاموس Амос 阿摩司书 / 阿摩司書 Amos
31
1
ఓబద్యా
Obadiah Oba.ob עֹבַדְיָה Αβδιού ओबद्दाह Obadja سفر عوبديا Авдия 俄巴底亚书 / 俄巴底亞書 Abdias
32
4
యోనా
Jonah Jnh.jh יוֹנָה Ιωνάς योना Jona سفر يونان Иона 约拿书 / 約拿書 Jonas
33
7
మీకా
Micah Mic.mi מִיכָה Μιχαίας मीका Micha سفر ميخا Михей 弥迦书 / 彌迦書 Michée
34
3
నహూము
Nahum Nah.na נַחוּם Ναούμ नहूम Nahum سفر ناحوم Наум 那鸿书 / 那鴻書 Nahum
35
3
హబక్కూకు
Habakkuk Hab.ha חֲבַקּוּק Αββακούμ हबक्कूक Habakuk سفر حبقوق Аввакум 哈巴谷书 / 哈巴谷書 Habacuc
36
3
జెఫన్యా
Zephaniah Zep.zp צְפַנְיָה Σοφονίας सपन्याह Zephanja سفر صفنيا Софония 西番雅书 / 西番雅書 Sophonie
37
2
హగ్గయి
Haggai Hag.hg חַגַּי Αγγαίος हाग्गै Haggai سفر حجي Аггей 哈该书 / 哈該書 Aggée
38
14
జెకర్యా
Zechariah Zec.zc זְכַרְיָה Ζαχαρίας जकर्याह Sacharja سفر زكريا Захария 撒迦利亚 / 撒迦利亞書 Zacharie
39
4
మలాకీ
Malachi Mal.ml מַלְאָכִי Μαλαχίας मलाकी Maleachi سفر ملاخي Малахия 玛拉基书 / 瑪拉基書 Malachie

 

కొత్త నిబంధన
New Testament
  
The Gospels, Epistles, and Bible prophecy.

  #
Ch.
TELUGU
   ENGLISH    HEBREW
    עברית
 GREEK
Ελληνικά
 HINDI
  हिन्दी
GERMAN
 Deutsch
ARABIC
   العَرَبِيةُ
 RUSSIAN
  Русский
_CHINESE__
中文 CS / CT
 FRENCH
 Français
40
 28
మత్తయి సువార్త
Matthew Mat.mt על-פי מתי Ματθαίος मत्ती Matthäus إنجيل متى от Матфея 马太福音 / 馬太福音 Matthieu
41
16
మార్కు సువార్త
Mark Mrk.mr על-פי מרקוס Μάρκος मरकुस Markus أنجيل مرقس от Марка 马可福音 / 馬可福音 Marc
42
24
లూకా సువార్త
Luke Luk.lu על-פי לוקס Λουκάς लूका Lukas انجيل لوقا от Луки 路加福音 / 路加福音 Luc
43
21
యోహాను సువార్త
John Jhn.jn על-פי יוחנן Ιωαννη यूहन्ना Johannes آنجيل يوحنا от Иоанна 约翰福音 / 約翰福音 Jean
44
28
అపొస్తలుల కార్యములు
Acts Act.ac מעשי השליחים Πράξεις अधिनियमों Apostelgeschichte سفر أعمال الرسل Деяния Апостолов 使徒行传 / 使徒行傳 Actes
45
16
రోమీయులకు
Romans Rom.ro אל הרומים Ρωμαίους रोमियो Römer الرومان Послание к Римлянам 罗马书 / 羅馬書 Romains
46
16
1 కొరింథీయులకు
1 Corinthians 1Co.1c א' אל הקורינתים Κορινθίους α' 1 कुरिन्थियों 1.Korinther 1 كورنثوس 1-е Коринфянам 哥林多前书 / 哥林多前書 1 Corinthiens
47
13
2 కొరింథీయులకు
2 Corinthians 2Co.2c ב' אל הקורינתים Κορινθίους b' 2 कुरिन्थियों 2.Korinther 2 كورنثوس 2-е к Коринфянам 哥林多后书 / 哥林多後書 2 Corinthiens
48
6
గలతీయులకు
Galatians Gal.ga אל הגלאטים Γαλάτες गलातियों Galater غلاطية Галатам 加拉太书 / 加拉太書 Galates
49
6
ఎఫెసీయులకు
Ephesians Eph.ep אל האפסים Εφεσίους इफिसियों Epheser أفسس Ефесянам 以弗所书 / 以弗所書 Éphésiens
50
4
ఫిలిప్పీయులకు
Philippians Php.ph אל הפיליפים Φιλιππησίους फिलिप्पियों Philipper فيلبي Филиппийцам 腓立比书 / 腓立比書 Philippiens
51
4
కొలొస్సయులకు
Colossians Col.co אל הקולוסים Κολοσσαείς कुलुस्सियों Kolosser كولوسي Колоссянам 歌罗西书 / 歌羅西書 Colossiens
52
5
1 థెస్సలొనీకయులకు
1 Thessalonians 1Th.1t א' אל התסלוניקים 1 Θεσσαλονικείς 1 थिस्सलुनीकियों 1.Thessalonicher 1 تسالونيكي 1-е Фессалоникийцам 帖撒罗尼迦前书 / 帖撒羅尼迦前書 1 Thessaloniciens
53
3
2 థెస్సలొనీకయులకు
2 Thessalonians 2Th.2t ב' אל התסלוניקים 2 Θεσσαλονικείς 2 थिस्सलुनीकियों 2.Thessalonicher 2 تسالونيكي 2-е Фессалоникийцам 帖撒罗尼迦后书 / 帖撒羅尼迦後書 2 Thessaloniciens
54
6
1 తిమోతికి
1 Timothy 1Ti.1i א' אל טימותיאוס 1 Τιμόθεο 1 तीमुथियुस 1.Timotheus 1 تيموثاوس 1-е Тимофею 提摩太前书 / 提摩太前書 1 Timothée
55
4
2 తిమోతికి
2 Timothy 2Ti.2i ב' אל טימותיאוס 2 Τιμόθεο 2 तीमुथियुस 2.Timotheus 2 تيموثاوس 2-е Тимофею 提摩太后书 / 提摩太後書 2 Timothée
56
3
తీతుకు
Titus Tts.ts אל טיטוס Τίτος तीतुस Titus تيتوس Титу 提多书 / 提多書 Tite
57
1
ఫిలేమోనుకు
Philemon Phm.pm אל פילימון Φιλήμονα फिलेमोन Philemon فليمون Филимону 腓利门书 / 腓利門書 Philémon
58
13
హెబ్రీయులకు
Hebrews Heb.he אל העברים Εβραίους इब्रानियों Hebräer العبرانيين Евреям 希伯来书 / 希伯來書 Hébreux
59
5
యాకోబు
James Jam.ja יעקב Ιακωβου याकूब Jakobus جيمس Иакова 雅各书 / 雅各書 Jacques
60
5
1 పేతురు
1 Peter 1Pe.1p א' פטרוס 1 Πέτρου 1 पतरस 1.Petrus 1 بطرس 1 Петра 彼得前书 / 彼得前書 1 Pierre
61
3
2 పేతురు
2 Peter 2Pe.2p ב' פטרוס 2 Πέτρου 2 पतरस 2.Petrus 2 بطرس 2 Петра 彼得后书 / 彼得後書 2 Pierre
62
5
1 యోహాను
1 John 1Jn.1j א' יוחנן 1 Ιωάννη 1 यूहन्ना 1.Johannes 1 يوحنا 1 Иоанна 约翰一书 / 約翰一書 1 Jean
63
1
2 యోహాను
2 John 2Jn.2j ב' יוחנן 2 Ιωάννη 2 यूहन्ना 2.Johannes 2 يوحنا 2 Иоанна 约翰二书 / 約翰二書 2 Jean
64
1
3 యోహాను
3 John 3Jn.3j ג' יוחנן 3 Ιωάννη 3 यूहन्ना 3.Johannes 3 يوحنا 3 Иоанна 约翰三书 / 約翰三書 3 Jean
65
1
యూదా
Jude Jde.jd יהודה Ιουδα यहूदा Judas جودي Джуд 犹大书 / 猶大書 Jude
66
22
ప్రకటన గ్రంథము
Revelation Rev.re ההתגלות Αποκάλυψη प्रकाशित वाक्य Offenbarung وحي Откровение 启示录 / 啟示錄 Apocalypse

 
  The Christian Bible contains 66 books:  39 in the Old Testament, 27 books in the New Testament.
It is the most translated, and most read book of wisdom and knowledge in the history of the world.

Start with - "The Gospel of John" (#43 above), teaching the life of Jesus Christ.

Or - for one month (31 days) read Proverbs daily (#20 above); as it has 31 chapters.

To understand basic Christian doctrines read Romans (#45 above), by the Apostle Paul.

 

 
The Bible · All 66 Books · Bible Books Grid
http://www.creationism.org/telugu/saBibleGrid_te.htm


Main:  Telugu
www.creationism.org