Creation Science Information & Links!
De två budorden

   "Men han sade till honom: Du skall älska Herren din Gud i hela ditt hjärta och i hela din själ och i hela ditt förstånd.  Detta är det stora och första budet.  Ett andra är likt detta: Du skall älska din nästa såsom dig själv.  På dessa två buden hänger hela lagen och profeterna."   Matteus 22:37-40
 


   "Har HERREN behag till vädurar i tusental, till oljeströmmar i tiotusental? Skall jag giva min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ?   Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?"   Mika 6:7-8
 

   "Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest bedragen I eder själva.   Ty om någon är ordets hörare, men icke dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel:   när han har betraktat sig däri, går han sin väg och förgäter strax hurudan han var.   Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning.   Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.   En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen."   Jakobs' brev 1:22-27
 

   "Änden på talet, om vi vilja höra huvudsumman, är detta: Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till.   Ty Gud skall draga alla gärningar till doms, när han dömer allt vad förborgat är, evad det är gott eller ont."   Predikaren 12:13-14


De två budorden · Svenska
http://www.creationism.org/swedish/salv2Cmd_sv.htmStart:  Svenska
www.creationism.org