Creation Science Information & Links!
Posolstvá evanjelií
The Christian Gospel Message · in Slovak

   "Ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného."   Rimanom 3:10

   "Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej."   Rimanom 3:23

   "Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi."   Rimanom 6:23

   "Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás."   Rimanom 5:8

   "Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život."   Ján 3:16

   "Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti."   1. Jánov 1:9

   "Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený  Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie."   Rimanom 10:9-10

   "Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno."   Ján 1:12

   "A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa."   Ján 14:6

   "Lebo jako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje."   Ján 5:21

   "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil."   Efezským 2:8-9

   "A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte,  Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem   a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem."   1. Korintským 15:1,3-4

   "Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca."   Jakubov 5:16

   "Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha.  Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Bôh je láska."   1. Jánov 4:7-8

   "Vy teda, milovaní, znajúc to vopred chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti.  Ale rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz i na deň veku. Ameň."   2. Petrov 3:17-18


Posolstvá evanjelií · Slovenský jazyk, Slovenčina
<http://www.creationism.org/slovak/salvation_sk.htm>Hlavná Strana:  Slovenčina
www.creationism.org