Creation Science Information & Links!
Kniha žalmov 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Slovak (Slovenčina)
Žalmy 1

Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí.  Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou.  A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.  Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor.  Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých.  Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie.
 

Žalmy 51

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.  Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe.  Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milosti! Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia.  Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu;  lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.  Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.  Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka.  Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach. A tedy v skrytom mi daj znať múdrosť.  Očisti ma od hriechu yzopom, a budem čistý; umy ma, a budem belší ako sneh.  Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesaly moje kosti, ktoré si zdrtil.  Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a zahľaď všetky moje neprávosti.  Stvor mi čisté srdce, ó, Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.   Nezavrhni ma zpred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho Svätého Ducha.  Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom!  A budem vyučovať priestupníkov tvojím cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe.  Vytrhni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravedlivosť.  Pane, otvor moje rty, a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu!  Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne; v zápalnej obeti nemáš záľuby.  Obeti Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a zdrteným, ó, Bože, neopovrhuješ.  Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti! Vystav múry Jeruzalema!  Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravedlivosti, zápal a celková obeť; vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári.
 

Žalmy 100

Žalm oslavovať. Pokrikujte Hospodinovi radostne, celá zem!  Slúžte Hospodinovi s radosťou! Poďte pred jeho tvár s plesaním!  Vedzte, že on, Hospodin, je Bôh, on nás učinil, a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy.  Vojdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou! Oslavujte ho, dobrorečte jeho menu!  Lebo Hospodin je dobrý; jeho milosť trvá na veky a jeho pravda z pokolenia na pokolenie.
 

Žalmy 150

Hallelujah!  Chváľte silného Boha v jeho svätyni! Chváľte ho na oblohe jeho sily!  Chváľte ho v jeho mnohej hrdinskej sile! Chváľte ho podľa mnohého jeho veličenstva!  Chváľte ho zvukom trúby! Chváľte ho na harfe a na citare!  Chváľte ho na bubon a kolotancom! Chváľte ho husľami a píšťalou!  Chváľte ho zvučným cymbalom! Chváľte ho cymbalom radostného kriku!  Každý duch nech chváli Hospodina!   Hallelujah!


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/slovak/saPs1_51_100_sk.htm

Hlavná Strana:  Slovenčina
www.creationism.org