Creation Science Information & Links!
Dve Božje zapovesti

   "A Isus reče mu: Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom misli svojom.  Ovo je prva i najveća zapovest.  A druga je kao i ova: Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe.  O ovima dvema zapovestima visi sav zakon i proroci."   Matej 22:37-40
 


   "Hoće li Gospodu biti mile hiljade ovnova? Desetine hiljada potoka ulja? Hoću li dati prvenca svog za prestup svoj? Plod utrobe svoje za greh duše svoje?  Pokazao ti je, čoveče, šta je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim?"   Mihej 6:7-8
 

   "Budite, pak, tvorci reči, a ne samo slušači, varajući sami sebe.  Jer ako ko sluša reč a ne tvori, on je kao čovek koji gleda lice tela svog u ogledalu;  Jer se ogleda pa otide, i odmah zaboravi kakav beše.  Ali koji providi u savršeni zakon slobode i ostane u njemu, i ne bude zaboravni slušač, nego tvorac dela, onaj će biti blažen u delu svom.  Ako koji od vas misli da veruje, i ne zauzdava jezik svoj, nego vara srce svoje, njegova je vera uzalud.  Jer vera čista i bez mane pred Bogom i Ocem jeste ova: obilaziti sirote i udovice u njihovim nevoljama, i držati sebe neopoganjenog od sveta."   Jakovljeva 1:22-27
 

   "Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovesti Njegove drži, jer to je sve čoveku.  Jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla."   Propovednik 12:13-14


The 2 Commandments · Srpski, Српски
http://www.creationism.org/serbian/salv2Cmd_sr.htmPočetna:  Srpski
www.creationism.org