Creation Science Information & Links!
Mesajul Crestin Evanghelic
Christian Gospel Message - in Romanian

   "După cum este scris: „Nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar."   Romani 3:10

   "Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu."   Romani 3:23

   "Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru."   Romani 6:23

   "Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi."   Romani 5:8

   "Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică."   Ioan 3:16

   "Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire."   1 Ioan 1:9

   "Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mîntuit.  Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mîntuire."   Romani 10:9-10

   "Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu."   Ioan 1:12

   "Isus i-a zis: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine."   Ioan 14:6

   "În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii, şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea."   Ioan 5:21

   "Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.  Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni."   Efeseni 2:8-9

   "Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v'am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas.  V'am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi."   1 Corinteni 15:1,3-4

   "Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit."   Iacob 5:16

   "Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte, n'a cunoscut pe Dumnezeu; pentrucă Dumnezeu este dragoste."   1 Ioan 4:7-8

   "Voi deci, prea iubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucuri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi tîrîţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria;  ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veciniciei. Amin."   2 Petru 3:17-18


Mesajul Crestin Evanghelic · Română
http://www.creationism.org/romanian/salvation_ro.htmPagina principală:  Română
www.creationism.org