Click for: CSSHS Archive Main Page
Vol. VII • 1984 • v07n2p18       http://www.creationism.org/polish/monotheism_pl.htm


Powódź Noego
Oryginalny Monoteizm Światowy
Roy L Hales
Wszystkie ludy ziemi niegdyś znały Jedynego Prawdziwego Boga, ale później nie oddawały Mu uwielbienia w swoich sercach i nie chciały go słuchać.

Wieża Babel

Niewierzący często zauważali wyłączność dziedzictwa judeo-chrześcijańskiego, ale Pismo Święte (Biblia) wskazuje, że dawno temu CAŁA ludzkość znała Boga.

Kiedy Noe złożył ofiarę w ks.Rodzaju 8:20 - 9:17, zaraz po potopie, cała jego rodzina - przodkowie popotopowej ludzkości - została pobłogosławiona przez Pana. Ludzkość później osiedliła się w Szinear, (co jest starożytną Mezopotamią, Sumerią), gdzie zbudowali wieżę Babel. Żydowska tradycja utrzymuje, że Bóg wezwał ludzi do rozproszenia i skolonizowania Ziemi, ale tego nie uczynili; więc Bóg pomieszał ich języki i zmusił do rozproszenia.1 potomkowie Noego płynąc i chodząc - zawędrowali do odległych terenów, w ciągu zaledwie kilku lat.

Tak więc starożytny Egipt, Chiny, Ameryka Środkowa, i inne regiony szybko zostały zamieszkałe przez ludzi z ich technologią, skąplikowanymi starożytnymi językami , a wkrótce rozróżniły się kulturowo i zwyczajowo. A z czasem ... ich pierwotne wierzenia monoteistyczne zacząły się zacierać w ich umysłach.

Kolejne pokolenia ludzkości stawały się coraz bardziej obojętne na ich Stwórce, jak list do Rzymian 1:21-24 (Nowy Testament) opisuje:

Stwórca wybrał jedną rodzinę, aby zachować jego uwielbienie, ale nawet gdy ta rodzina, a wkrótce naród, przybyli gdzie żyli prorocy pierwotnego monoteizmu: Kiedy Abraham był w Kanaanie spotkał Melchizedeka, kapłana Boga Najwyższego (ks. Rodzaju 14:18-20). Księga Liczb Starego Testamentu, rozdział 22 do 24, opisuje, jak prorok Balaam, z Syrii albo lraqu, 2 został poproszony aby przeklnąć potomków Abrahama tuż przed ich podbojem Kanaanu. Badania wielu światowych tradycji pokazuje powyższy biblijny pogląd, że początkowo cała ludzkość kiedyś podążała za Bogiem, a następnie odeszła od tego.3

... Kluczowe wczesno piśmienne cywilizacje wykształcone w Sumerze, Egipcie, Indiach, Chinach i Meksyku wszystkie wykazują oznaki bycia dawniej monoteistycznymi. Niektóre prymitywne ludy Afryki, Ameryki Północnej i Japonii przyjęli ideę jednego Boga Stwórcy, ale z powodu praktycznych celów później mieli odrzucić Jego uwielbienie na rzecz duchów. ...

Istnieje wiele dowodów na utratę pierwotnego świata monoteizmu i zejście do pogaństwa. Kluczowe wczesno piśmienne cywilizacje wykształcone w Sumerze, Egipcie, Indiach, Chinach i Meksyku wszystkie wykazują oznaki bycia dawniej monoteistycznymi. Niektóre prymitywne ludy Afryki, Ameryki Północnej i Japonii przyjęli ideę jednego Boga Stwórcy, ale z powodu praktycznych celów później mieli odrzucić Jego uwielbienie na rzecz duchów. Ta podróż od monoteizmu do kultu duchów w przypadku Sumeru, Egiptu, Indiach i Meksyku doprowadziła do kultu wielu bogów.

    MONOTEIZM W SUMERZE. EGIPCIE I INDIACH
Dowody pierwotnego monoteizmu w Sumerze, Egipcie i Indiach są znane od dawna. Archeolodzy odkryli, że im bardziej zagłębiasz się w sumeryjską historie tym bardziej widoczny jest bóg nieba An : tak, wiele osób uważa, że ​​był kiedyś jedynym bogiem Sumeru. Dowody uwielbienia "jednego Boga" w Egipcie są jeszcze bardziej obfitsze i jednocześnie bardziej mylące. Hymny jak nastepujący obfitują w literaturze egipskiej:

W obliczu oczywistej obfitości egipskich bogów, różni eksperci dyskutowali, czy mogą to być różne aspekty "Jedynego" lub w przypadku różnych bóstw, którzy konkurują aby być "Jedynym." 5 Z perspektywy Biblijnej idei jedności prawdopodobnie została długo po tym jak kultura odeszła z uwielbienia jedynego Stwórcy.

Monoteistyczne dziedzictwo Indii wyraźnie objawia się w jej najwcześniejszym pismie, Rig Veda:

    CHIŃSKI MONOTEIZM
Chińczycy pierwotnie czcili bóstwo, które imię to Shang Ti (上帝; Shangdi), przekłada się na angielski jako "Najwyższy Pan" lub "Pan Powyżej" 7 Wszystkie rzeczy przez Niego zostały zrobione, wszystkie kary i nagrody były ostatecznie pochodzące od Niego.6 Badanie tradycji tamtych dni, kiedy On był czczony ujawnia się mieszankę kultu Ducha i uznanie Boga nie będące w przeciwieństwie tego co znajduje się w Biblii w królestwie Judy i Izraela. Historia jednego człowieka, cesarza Ch'eng Tang (około 1760 pne), wyróżnia się jako coś prawie zbliżonego do opowieści Biblijnych. Ch'eng Tang żył w złych dniach ostatniego cesarza Hsia.

Był on wielce zmartwiony z powodu występków swego władcy, ale nie próbował wyprostować rzeczy bez wyraźnego polecenia Nieba. Wtedy rozległ się głos do niego we śnie: "Atakuj. Dam ci siły której potrzebujesz, ponieważ otrzymałem dla Ciebie mandat z nieba." 9 Wtedy Ch'eng Tang zniszczył dynastię Hsia i ustawił się w roli cesarza. Sumienie jego nie było w pełni spokoju i przez kilka lat Tang zastanawiał się, czy działał on prawidłowo. Wreszcie przyszła susza na ziemie i Ch'eng Tang ubrał się tak, jakby miał być poświęcony i wołał do Boga: "Nie niszcz moich ludzi z powodu moich grzechów!" 10 Mówi się żę deszcz rozpoczął padać w tej chwili. Ch'eng Tang może podążał za Bogiem, przynajmniej w zakresie w jakim Go rozumiał, ale jego przykład jest unikalny w starożytnych kronikach Chińskich. Przemijające pokolenia później zaczeły zwracać coraz to większą uwagę na prawa Boże, ale jednocześnie zapominając o Jego osobowości.

Konfucjusz (511-479 pne) zauważył, że niezależnie od tego, czy Bóg istnieje, czy nie, jego uwielbienie jest dobre dla ludzi. W tym czasie, bardziej osobowy tytuł Shang Ti (Cesarz Powyże) został opuszczony na rzecz bardziej bezosobowe określenie Tien (Niebo).11

    MONOTEIZM WE WCZESNYM MEKSYKU
Wczesne ludy Meksyku może miały jedego Boga Stwórce. (Różni "eksperci" spierają się, czy On i jego żona byli odrębnymi jednostkami lub różnymi aspektami tego samego bytu). Jedna z legend opowiada, jak uczynił ogród lub miasto - wiecznego lata i wód płynących. Bóg ustanowił piękne drzewo w środku tego ogrodu i nakazał pomniejszym bożkom, aby go nie dotykały. Te pomniejsze bóstwa nie posłuchały i oderwały wielkie kawałki z drzewa w ich gorliwości, aby go zeszpecić. W rezultacie Bóg wyrzucił tych "bożków"z ogrodu i dał im różne zadania do wykonania. Pierwsza para ludzi również żyła w ogrodzie i także była wyrzucona wraz z pomniejszymi "bożkami." 12

    BÓG STWÓRCA I WIELE DUCHÓW
Przejście od społeczeństwa monoteistycznego do jednego który czci duchy ilustruje wiele ludów pierwotnych, które nadal istnieją do dzisiaj. Biało skórne Ainu z Japonii, na przykład, wierzą w jednego Boga Stwórce, ale myślą że jest zbyt odległy, aby interesował się ludzmi: tak wiec Ainu zajmują się duchami.13 Wiele plemion Indian Ameryki Północnej uważa, że Stwórca powołał duchu, jak pośredników między człowiekiem a Bogiem.14

Plemiona Algonquin we wschodniej Kanadzie posuneły się nawet do stwierdzenia, że ​​Bóg sam powiedział Indianom aby szukali duchów.

To wyobcowanie od Boga jest chyba najlepiej wyrażone przez mieszkańców Afryki zachodniej, którzy opisują Stwórce, Boga ich kultury:

Biblijne chrześcijaństwo naucza, że ​​Jezus Chrystus jest potężniejszy niż złe duchy. On sam jest naszą siłą w trudnych czasach. Musimy zwrócić się do Niego, prosić o przebaczenie grzechów, przyjąć Jego śmierć na Krzyżu w naszym imieniu, i wierzyć, że On zwyciężył samą śmierć (Ewangelia - I List do Koryntian 15: 1-4). Bóg Stwórca chce nas z powrotem! W ten sposób - Chrześcijaństwo nie jest obcą religią - to zakończenie, przywrócenie! - To prowadzi nas z powrotem do uwielbienia Jedynego Prawdziwego Boga, STWÓRCY WSZYSTKICH LUDZI I WSZYSTKICH NARODÓW.

    WZROST PANTEIZMU
Od kultu wielu duchów jest krótki krok w kierunku kultu wielu bogów. Kananejczycy wydaje się być w połowie drogi w tym procesie z kultem ich najwyższego boga El wraz z licznymi pomniejszymi bóstwami. Egipt, Sumer i Indie stały się ziemią wielu bożków. Meksykańscy bożkowie są pozornie niepoliczeni - i znajdują się w niezliczonych formach - jak w wielu różnych kulturach. Chińczycy zachowali ideę jednego nieba, ale prawdziwe życie ich duchowości było w spirytyzmie i praktykach okultystycznych.

    PODSUMOWANIE
Wszyscy ludzie na ziemi znały Jedynego Prawdziwego Boga, ale później nie oddawały Mu uwielbienia w swoich sercach i już nie chciał Go słuchać. Wszystko to pozostaje w ich pierwotnych wierzeniach i starych legendach. Prawdziwe uwielbienie Boże przeszło do czasów współczesnych przez potomków Abrahama. Jednak nawet, gdy Bóg zachował Jego uwielbienie w jednej rodzinie, a wkrótce narodzie (Hebrajczyków; starożytny Izrael), On nie zapomniał reszty populacji Ziemi. Jak powiedział Pan do Abrahama, "w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi będą błogosławione, żeś usłuchał głosu mego" (ks. Rodzaju 22:18). Dwa tysiące lat później sam Bóg (Jezus Chrystus) chodził po ziemi w postaci człowieka. Jednym z jego ostatnich poleceń do swoich uczniów odnośnie potomków tych, którzy odeszli od Niego tak wiele pokoleń temu było, "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu." (Mk 16:15).

    PRZYPISY - FOOTNOTES
1  Josephus, Antiquities of the Jews I. iv. 1.
The Companion Bible (KJV), (London: Samuel Bagster & Sons 1970) on p. 212 are the whereabouts of Balaam's hometown Pethor.
3  Rev. Wilhelm Schmitt, Primitive Revelation (St. Louis, Missouri, & London, England: Herder Book Co., 1939) pp. 236-237.
4  E.A. Wallis Budge, Osiris (New Hyde Park, N.Y: University Books, 1961) p. 357.
5  Dr. Brugsch & Maspero as cited by Budge, p.140.
6  Rig Veda excerpt from Selwyn Gurney Champion & Dorothy Short, Readings from World Religions (Greenwhich, Conn., Fawcett Publ., 1951) pp. 26-27.
7  E. Allie and M. Frazer, Chinese and Japanese Religion (Philadelphia, Westminster Press, 1969) p. 268.
8  Wing Tsit Chan, A Source Book in Chinese Philosophy (Princeton University Press, 1970) p. 16.
9  Joseph Campbell, The Masks of God: Oriental Mythology (Viking/Compass, N.Y., 1974) p. 396.
10  Li Ung Be ng, Outlines of Chinese History (Peking, 1914) p. 15.
11  Wing Tsit Chan, p. 16.
12  Irene Nicholson, Mexican and Central American Mythology (London, N.Y., Sydney, Toronto: Hamlynn Publications, 1967) pp.20,21 & Burr Cartwright Brundage, The Fifth Sun (Austin, Texas & London: University of Texas, 1979) pp.47, 48.
13  Rev. John Batchelor, The Ainu of Japan (London: The Religious Tract Society) p.252.
14  Schmitt pp. 171-174 & Cottie Burland, North American Indian Anthology (London, N.Y., Sydney, Toronto: Hamlvnn Publ., 1965) pp.73, 103-106 & Diamond Jenness, The Faith of a Coast Salish Indian (B.C. Provincial Museum: Anthropology in B.C., Memoir 131 pp. 35, 36.
15  Schmitt pp.171-174.
16  Nassau, Fetishism in West Africa, pp. 36-37 as cited Budge p.369.


"Oryginalny Monoteizm Światowy"
<http://www.creationism.org/polish/monotheism_pl.htm>
 Original English:  <http://www.creationism.org/csshs/v07n2p18.htm>
CSSHS • Creation Social Science & Humanities Society • Quarterly Journal

Strona Główne:  Polski
www.creationism.org