Creation Science Information & Links!
Main
F A Q
Links
EN Articles
Books
Images
MP3
Videos

Seera Uumamaa 1:1  "Waaqayyo jalqabatti batiiwwan waaqaa fi lafa uume."

Isa Qulqulluu Isa Yohannis Caafe 1:1 
"Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture;
sagalichi Waaqayyo bira ture; sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture."

Dameen barannoo uumamuutti amanu namni, laftii, fi uumamni-addunyaa hundinuu ni uumaman malee akkasumaan tasa waan tokko malee gara jireenyaatti dhufan jedhee hin amanu.

Nuyi ardii xinnoo ogummaa Waaqayyoo isa hundaa gararraatiin uumamte, of dandeessee akkaataa jireenya ishee tuwwattee jirtu irra jiraanna. Jiraachuu, qabachuu dhaa fi du'a wajjin, bareeda, urgaa'aa, jaalalaa fi muuziqaa dhaaf dhugaa ni baana. Mee waa'ee kanaa yaadi. Heeregni, qorannaan oggummaa biyya lafaa, arfaasaan, gadhummaan, qonnaan, gaa'eelli, urjoonni, koffoon haphee nyaatamuu waan tokko malee dhufee? Tasuma uumamee....?

Dhaloota biyya lafaa irra jiraatan hundumaa irra caalaa nuyi gabiitiin jiraachuu Ogeessa Heeregaa Saayinsii isa waan hundumaa naannoo keenya akka socho'an godhe hubachuu dhabuu dhaaf sababii hin qabnu. Warra Waaqayyoon ulfeessan malee gara malee ija jabaatotaa fi shakkitoota ta'uu hin qabnu.

Waggoota 3000 tiin dura Daawit mootichi Israa'el (Faarfannaa 8:3-4) akkana jedhee dubbate "Ati gara bantiiwwan waaqa keetii warra harka keetiin hojjetamanii, gara ji'aa fi urjoota warra ati dhaabdee yeroon ilaalu, Ati akka isa yaadattuuf namni maali? Ati akka isaaf dhimmituufis ilmi namaa maali?"

Afaan Oromoo   Oromiffa  ―
אורומו
Harshen Oromo
оромо
奥罗莫
أورومو
IsiPangasinan
ओरोमो
―  Oromo
 MENU
OM Articles
Macaafa Qulqulluu
Kids&Teens

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images

Other Web Sites in Oromo with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

Macaafa Qulqulluu  •  Holy Bible in Oromo  •  New Testament
Orominya Bible
www.ibs.org/bibles/oromo/
Oromiffa-West
wikimezmur.org
Audio Bible
faithcomesbyhearing.com
    
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Kiristaana Wangeela
The Christian Gospel Message · in Oromo
Gooftaa Yesuus Kiristoos · Wangeela Maatewosii 6
Lord Jesus Christ · (Matthew) Maatewos 6
10 Commandments
2 Commandments
The Apostles' Creed
The Apostles' Creed - in English
Psalms
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

  More Christian Resources 

The 4 Spiritual Laws
OROMO - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free

Big Daddy?
This Was Your Life
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

WMP - World Missionary Press
English
 
Got Questions?
Oromo
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
English

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
From Chick Publications
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Kids
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
  — OROMO, HARAR, ኦሮሚኛ, Qottu, ’Orominya —  
This language is spoken in:   Ethiopia; Kenya; Somalia
More creation science information is available regarding:
Biology, Geology, Archaeology, Paleontology, Astronomy, Evolution, Intelligent Design,
Adam & Eve, Noah's Ark, the Ice Age, the Garden of Eden, and Earth History.
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

Main
F A Q
Links
EN Articles
Books
Images
MP3
Videos