Creation Science Information & Links!
Jëzaus Kristaus, Dievo Sûnaus, gerosios naujienos pradūia
The Christian Gospel Message · in Lithuanian

   "Kaip parašyta: 'Nėra teisaus, nėra nė vieno'."   Laiškas romiečiams 3,10

   "Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės."   Romiečiams 3,23

   "Atpildas už nuodėmę - mirtis, o Dievo malonės dovana - amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje."   Romiečiams 6,23

   "O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai."   Romiečiams 5,8

   "Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą."   Evangelija pagal Joną 3,16

   "Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių."   Pirmasis Jono laiškas 1,9

   "Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.  Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas - į išganymą."   Romiečiams 10,9-10

   "Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą,"   Joną 1,12

   "Jėzus jam sako:  'Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.' "   Joną 14,6

   "Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs."   Joną 5,21

   "Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana;  ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų."   Laiškas efeziečiams 2,8-9

   "Broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ...  Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai;  jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai."   Pirmasis laiškas korintiečiams 15,1-4

   "Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda."   Jokūbo Laiškas 5:16

   "Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.  Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė."   Pirmasis Jono laiškas 4,7-8

   "Tad jūs, broliai, iš anksto tai žinodami, sergėkitės, kad, nedorėlių paklydimo traukiami, neiškryptumėte iš savo stiprybės.  Todėl aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos! Amen."   Antrasis Petro laiškas 3,17-18


Jëzaus Kristaus, Dievo Sûnaus, gerosios naujienos pradūia · Lietuvių
http://www.creationism.org/lithuanian/salvation_lt.htmPagrindinis:  Lietuvių
www.creationism.org