Creation Science Information & Links!
The 2 Commandments

   "Jėzus jam atsakė: 'Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu.  Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas.  Antrasis - panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį.  Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai.' "   Matą 22,37-40
 


   "Argi Viešpats bus patenkintas tūkstančiais avinų, plūstančia srove aliejaus? Ar atiduosiu savo pirmagimį už savo nusikaltimą, savo kūno vaisių už savo nuodėmę?  Marusis, jis tau pasakė, kas yra gera ir ko iš tavęs Viešpats reikalauja: tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Dievu."   Michėjo knyga 6,7-8
 

   "Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save.  Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje.  Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo.  Bet kas geriau įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jį įsimena, kas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą.  Jei kas mano esąs maldingas ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to maldingumas tuščias.  Tyras ir nesuteptas maldingumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra: šelpti našlaičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu."   Jokūbo Laiškas 1,22-27
 

   "Visa tai išklausius, toks yra paskutinis žodis: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją.  Juk Dievas pašauks atsakyti už kiekvieną darbą, net slaptą - ir gerą, ir blogą."   Koheleto knyga 12,13-14


The 2 Commandments · Lietuvių
http://www.creationism.org/lithuanian/salv2Cmd_lt.htmPagrindinis:  Lietuvių
www.creationism.org