Creation Science Information & Links!
Psalmės 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Lithuanian (lietuvių)
Psalmės 1

Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,  bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.  Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi.  Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.  Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime.  Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.
 

Psalmės 51

Dieve, pasigailėk manęs dėl savo malonės, dėl savo beribio gerumo panaikink mano kaltes.  Visai nuplauk mano kaltę ir apvalyk mano nuodėmes.  Išpažįstu savo nusikaltimą, mano nuodėmė visada yra su manimi.  Tau vienam nusidėjau ir padariau pikta Tavo akyse. Tu teisingai teisi ir teisingą sprendimą darai.  Štai aš gimiau nuodėmingas, ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina.  Tu mėgsti tiesą širdyje ir slaptoje mokai mane išminties.  Apšlakstyk mane yzopu, kad būčiau švarus. Nuplauk mane, kad būčiau baltesnis už sniegą.  Leisk man patirti džiaugsmą ir linksmybę. Tedžiūgauja mano sužeisti kaulai.  Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir visas mano kaltes išdildyk.  Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink.  Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios neatimk nuo manęs.  Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane.  Tada mokysiu nusidėjėlius Tavo kelių, kad nusikaltėliai grįžtų pas Tave.  Dieve, išlaisvink mane nuo kraujo kaltės, nes Tu mano išgelbėjimo Dievas, ir mano liežuvis šlovins Tavo teisumą.  Viešpatie, atverk mano lūpas, ir mano burna skelbs Tavąją šlovę.  Tu nenori aukos, jei aukočiau deginamąją auką, Tau nepatiktų.  Auka Dievui yra sudužusi dvasia; sudužusios ir nusižeminusios širdies Tu, Dieve, nepaniekinsi.  Būk palankus ir daryk gera Sionui, statyk Jeruzalės sienas.  Tada Tu gėrėsies teisumo aukomis, aukosime veršius ant Tavo aukuro.
 

Psalmės 100

Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys!  Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami.  Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys.  Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!  Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms.
 

Psalmės 150

Girkite Viešpatį! Girkite Dievą Jo šventykloje! Girkite Jį dangaus tvirtumoje!  Girkite Jį dėl Jo galingų darbų! Girkite Jį dėl Jo begalinės didybės!  Girkite Jį, pūsdami trimitą! Girkite Jį arfa ir psalteriu!  Girkite Jį būgnais ir šokiais! Girkite Jį styginiais instrumentais ir vamzdžiais!  Girkite Jį skambiais cimbolais! Girkite Jį trenksmingais cimbolais!  Visa, kas kvėpuoja, tegiria Viešpatį! Girkite Viešpatį!
 


Psalms 1 • 51 • 100 • 150 · Lietuvių
http://www.creationism.org/lithuanian/saPs1_51_100_lt.htm

Pagrindinis:  Lietuvių
www.creationism.org