Creation Science Information & Links!
2 baušļi. The 2 Commandments

   "Bet Jēzus tam sacīja: 'Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.  Šis ir augstākais un pirmais bauslis.  Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.  Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši.' "   Mateja evaņģēlijs 22:37-40
    "Vai var iegūt Tā Kunga labpatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar desmit tūkstošām eļļas straumju? Jeb vai man jādod par manu pārkāpumu mans pirmdzimtais, manas miesas auglis par manas dvēseles grēkiem?  Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa, proti - darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā!"   Mihas grāmata 6:7-8
 

   "Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.  Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī.  Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija.  Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā.  Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta.  Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu."   Jēkaba vēstule 1:22-27
 

   "Gala iznākums no visa ir šāds: bīsties Dieva un turi Viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam!  Jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās Savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns."   Salamans Mācītājs 12:13-14


2 baušļi. The 2 Commandments · (Latviešu, Latvijas, Lettish, Latviski)
http://www.creationism.org/latvian/salv2Cmd_lv.htmGalvenā:  Latviešu
www.creationism.org