Creation Science Information & Links!
Psalmi 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Latvian (Latviešu, Latvijas, Lettish, Latviski)
Psalmi 1

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā,   bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.   Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.   Ne tādi ir bezdievīgie: tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām.   Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki,   jo Tas Kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.
 

Psalmi 51

Dāvida dziesma dziedātāju vadonim,   kad pravietis Nātāns nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu.   Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā!   Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem!   Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā!   Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu paliec taisns Savos spriedumos un nevainojams Savā tiesneša darbā.   Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi.   Redzi, Tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un Tu māci man noslēpumos izprast gudrību.   Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu!   Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus Tu esi man salauzījis!   Apslēp Savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus!   Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!   Neraidi mani prom no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu!   Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!   Es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie Tevis.   Glāb mani no asinsgrēka, ak, Dievs, Tu mans Pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudzina Tavu taisnīgumu!   Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu!   Jo Tev nepatīk kaujamie upuri, un, ja es Tev dotu dedzināmo upuri, Tu to negribētu.   Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.   Dari labu Ciānai Savā žēlastībā, uzcel Jeruzālemes mūrus!   Tad Tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris, tad ļaudis upurēs vēršus uz Tava altāra.
 

Psalmi 100

Pateicības psalms. Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes!   Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm!   Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis - un ne mēs paši - par Savu tautu un par Savas ganības avīm.   Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu!   Jo Tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem.
 

Psalmi 150

Alelujā! Teiciet Dievu Viņa svētajā vietā, teiciet Viņu Viņa varas spēcīgajā cietoksnī - debesu izplatījumā!   Teiciet Viņu par Viņa lielajiem darbiem, teiciet To Kungu Viņa varenās godības dēļ!   Teiciet Viņu ar bazūnes skaņām, teiciet Viņu ar stabulēm un cītarām!   Teiciet Viņu ar bungām un vijīgām dejām, teiciet Viņu ar stīgu un flautas skaņām!   Teiciet Viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet Viņu ar gaviļu zvaniem!   Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu! Alelujā!
 


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/latvian/saPs1_51_100_lv.htm

Galvenā:  Latviešu
www.creationism.org