Skapelse Kontra Evolution Handbok,  Thomas F. Heinze    InnehållSlutsatser

Evolutionen är inte vetenskaplig, trots dogmatiska uttryck och fina teckningar i biologiböcker. Den kan inte kontrolleras med experiment på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt. Vissa fakta som vid första anblick ser ut att stödja evolutionsläran, såsom jämförande anatomi, kan lika väl förklaras med utgångspunkt i en Guds skapelse. Andra fakta, såsom det fossila vittnesbördet, står inte alls i överensstämmelse med evolutionsläran, utan stödjer tvärtom en skapelseakt. Naturvetenskapliga lagar, som de om entropi och kemisk jämvikt, motsäger evolutionistiska processer, om man nu inte tror att dessa lagar har upphört för evolutionen. Det krävs oerhört mycket mer tro för att medvetet acceptera evolutionen än för att acceptera en Guds skapelse. Evolution är en tro, en människodyrkande, hednisk religion kopplad till humanism.

Vi har undersökt bevisen för att inte tro på Gud som skaparen och funnit dem otillfredsställande. Verkligheten är att fossilerna och de naturvetenskapliga lagarna passar bra ihop med en Guds skapelse. Många människor är rädda för en sådan verklighet. Att det skulle finnas en skapande Gud innebär att det skapade står under Hans makt, under Hans dom och under Hans nåd. Detta innebär ansvar inför Gud. Som en evolutionist en gång sade:

»Det vore inte så fruktansvärt om evolutionen skulle visa sig vara falsk. Vad som vore fruktansvärt är att om evolutionen inte har ägt rum, skulle detta innebära att Gud finns, och det vore verkligen fruktansvärt!»

Tron på evolutionen är en verklighetsflykt för många!
 

Efterskrift

Vetenskapsmän kan utföra kontrollerade försök för att bättre förstå hur bakterier och andra organismer fungerar. Däremot är det omöjligt att göra människo-arrangerade experiment med Gud. Emellertid kan man förstå Gud på Hans villkor.
 

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allting har blivit till genom honom, och utan honom har ingenting blivit till av allt det som finns till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt med det. . . Ordet blev människa och tog sin boning ibland oss... och han var full av nåd och sanning. . . Av hans fullhet har vi alla fått, och nåd för nåd. Ty lagen blev given genom Moses, nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som vilar vid Faderns bröst, han har uppenbarat honom" (Johannes evangelium, kap 1).

Har du försökt förstå Gud genom Jesus Kristus?
 

Referenser

Allen, R.S. 1948. Geological correlation and paleoecology. Bull. Geo/. Soc. Amer. 59,2.

Axelrod, D.I. 1958. Early cambrian marine fauna. Science 128, 7-9.

Barnes, T.G. 1973. »Origin and Destiny of The Earth's Magnetic Field.» Creation-Life Pub., San Diego, U.SA.

=== Bibelcitat:

Gamla Testamentet - 1917 års översättning. Gummessons, Stockholm.

Nya Testamentet - Ny översättning, av J.N.D. AB Petersons Förlag, Göteborg.
===

Braidwood, R.J. 1958. Near eastern prehistory. Science 127, 1419-1430.

Burdick, C.L. 1973. Discovery of human skeletons in cretaceous formation. Creation Res. Soc. Quart. 10, 109-110.

Cambell, B.G. 1972. Cro-magnon man. »Encyclopaedia Britannica», vol 6, 795-796. W. Benton, London.

Chittick, D.E. 1966. »Creation, Evolution, and The Scripture.» Western Baptist Seminary.

Clark, A.H. 1930. »The New Evolution Zoogenesis.» Bailliere, Tindal & Cox, London.

Clark, R.E.D. 1948. »Darwin: Before and After. The Story of Evolution.» Paternoster, London.

Clark, W.E.L.G. 1972. Man, evolution of. »Encyclopaedia Britannica», vol 14, 731-743. W. Benton, London.

Cloud, P.E. 1965. Significance of the gunflint (Precambrian) microflora. Science 148, 27-35.

Coles, J.M. och Higgs, E.S. 1969. »Archaeology of Early Man.» Faber & Faber, London.

Colliers Encyclopedia. 1964. ed. Halsey, D. & Shores, L. Crowell-Collier Pub., N.Y.

Cook, M.A. 1970a. Carbon-14 and the »age» of the atmosphere. Creation Res. Soc. Quart. 7, 53-56.

Cook, M.A. 1970b. Paleontological evidence. »Why Not Creation?» ed. Lammerts, W.E. Presbyterian & Reformed Pub., Nutley, N.J., USA.

Darwin, C. 1872. »The Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in The Struggle for Life.» 6:e upplagan. John Murray, London.

Davidheiser, B. 1969. »Evolution and Christian Faith.» Presbyterian & Reformed Pub., Nutley, N.J., USA.

Davidheiser, B. inget datum. »Of Monkeys, Manuscripts, and Mathematics.» B. Davidheiser, LaMirada, Calif., USA.

deVries, H. och Waterbolk, H.T. 1958. Groningen radiocarbon dates III. Science 128, 1550-1556.

duNoüy, L. 1947. »Human Destiny.» Longmans, Green & Co., London.

Eastman, M. 1941. »Marxism, Is It Science?» Allén & Unwin, London.

Encyclopedia Americana. 1950. ed. McDonald, A.H. Americana Corp., N.Y.

Encyclopaedia Britannica. 1967, 1972. William Benton, London.

Flint, R.F. & Leighton, M.M. 1965. Pleistocene epoch. Encyclopaedia Britannica, W. Benton, London.

Francis & Datharine. 1964. Earliest man on earth? Reader's Digest (januari 1964), 157-163.

Galil, J. 1977. Fig biology. Endeavour l, 52-56.

George, T.N. 1960. Fossils in evolutionary perspective. Science Progress 48, 1-5.

Gish, D.T. 1972. »Speculations and Experiments Related to Theories on The Origin of Life: A Critique.» Inst. Creation Res., San Diego, Calif., USA.

Gish, D.T. 1973a. Creation, evolution and the historical evidence. Amer. Biol. Teacher, (åars 1973), 132-140.

Gish, D.T. 1973b. »Evolution, The Fossils Say No!» Creation Life Pub., San Diego, Calif., USA.

Goldschmidt, R.B. 1952. Evolution, as viewed by one geneticist. Amer. Scientist 40, 84-98, 135.

Hamilton, F.E. 1964. »The Basis of Christian Faith; A Modern Defense of The Christian Religion.» Harper & Row, N.Y.

Howell, F.C. 1972. Neanderthal man. »Encyclopaedia Britannica.» Vol 16, 151-152. W. Benton, London.

Ingalls, A.G. 1940. The carboniferous mystery. Scientific Amer. 162, 14.

Keith, A. 1947. »Essays on Human Evolution.» Watts & Co., London.

Kerkut, G.A. 1960. »Implications of Evolution.» Pergamon Press, N.Y.

Kirbus, F.B. 1973. Trade your dog for a midget horse. Science Digest (april), 64-67.

Leakey, L.S.B. 1961. Exploring, 1,750,000 years into man's history. Nat. Geographic 120, 564-589.

Leakey, L.S.B. 1963. Adventures in the search for man. Nat. Geographic 123, 132-152.

Libby, W.F. 1955. »Radiocarbon Dating.» Univ. Chicago Press, London.

Libby, W.F. 1963. Accuracy of radiocarbon dates. Science 140, 278-280.

McKinley, D.W.R. 1965. Meteor. »Encyclopaedia Britannica», vol. 15, 270. W. Benton, London.

Montague, M.F.A. 1960. »An Introduction to Physical Anthropology.» Blackwell Scientific Pub., Oxford.

Morris, H.M. inget datum. »The Young Earth.» I.C.R. Impact Series 17. Inst. for Creation Res., San Die-go, Calif., USA.

Morris, H.M. 1970. World population. The King's Business (januari), 19. (Se också Whitcomb & Morris, 1961).

NASA (National Aeronautics & Space Administration Mission Evaluation Team) 1971. »Apollo II Mission Report.» NASA SP-238, Houston, Texas, USA.

Newell, N.D. 1959. Symposium on fifty years of paleontology, Adequacy of the fossils record. /. Paleontology 33, 488-499.

Newsweek. 1967. Bones of contention. Newsweek (February 13), 55-56.

Newsweek. 1972. The oldest man? Newsweek (November 20), 40-41.

Nyholm, K-G., Suneson, S. och österlind, S. 1974. »Gymnasie Biologi 1.» 3:e upplagan. Essellte Her-zogs, Nacka.

Oakley, K. 1964. »Frameworks for Dating Fossil Man.» Weidenfeld & Nicolson, London.

Okladnikov, A.P. 1964. Ancient population of Siberia and its culture. »The Peoples of Siberia.» ed. Levin, M.G. & Potapov, L.P. Univ. Chicago Press, London.

Ommaney, F.D. 1964. »The Fishes.» Life Nature Library, Time-Life Inc., N.Y.

Payne, M.M. 1965. Family in search of prehistoric man. Nat. Geographic 127, 194-231.

Pearce, E.K.V. 1969. »Who Was Adam?» Paternoster, London.

Rackham, T. 1968. »Moon in Focus.» Pergamon Press, Oxford.

Radinsky, L. 1976. Oldest horse brains: more advanced than previously realized. Science 194, 626-627.

Rasmuson, M. 1974. Den molekylära evolutionen. Forskning och Framsteg (3), 23-25.

Ratcliff, J.D. 1968. Where time begins. Reader's Digest (april), 193-196.

Ratcliff, J.D. 1973. I am Joe's cell. Reader's Digest (december), 122.

Raup, D.M. och Stanley, S.M. 1971. »Principles of Paleontology.» W.H. Freeman & Co., San Francisco.

Roe, D. 1970. »Prehistory. An Introduction.» Macmillan & Co., London.

Romer, A.S. 1966. »Vertebrate Paleontology.» 3:e upplagan. Univ. Chicago Press, Chicago.

Rupke, N.A. 1970. Geologic evidence - catastrophic Origin. »Why Not Creation?» ed. Lammerts, W.E. Presbyterian & Reformed Pub., Nutley, N.J., USA.

Schiller, R. 1971. The continents are adrift! Reader's Digest (april), 103.

Simpson, G.G. 1944. »Tempo and Mode in Evolution.» Columbia Univ. Press, N.Y.

Simpson, G.G. 1949. »The Meaning of Evolution.» Yale Univ. Press, New Haven, USA.

Simpson, G.G. 1951. »Horses. The Story of The Horse Family in The Modern World and Through Sixty Million Years of History.» Oxford Univ. Press, N.Y.

Simpson, G.G. 1960. The History of Life. »Evolution After Darwin; volume 1: The Evolution of Life.» ed: Tax, S. Univ. Chicago Press, Chicago.

Smith, A.E.W. 1968. »Man's Origin. Man's Destiny.» H. Shaw Pub., Wheaton, Ill., USA.

Stephansson, O. 1973. Kontinentaldrift och den nya globala geologin. Forskning och Framsteg 5, 3-8.

Stirton, R.A. 1959. »Time, Life and Man. The Fossil Record.» Wiley, N.Y.

Strickling, J.E. 1972. A statistical analysis of flood legends. Creation Res. Soc. Quart. 9, 152-155.

Teller, E. 1970. ingen titel. Reader's Digest (september), 20.

Thompson, W.S. 1950. Population. »Encyclopedia Americana». ed. McDonald, A.H. vol. 22, 367. Americana Corp., N.Y.

Tumarkin, A. 1968. Evolution of the auditory conductive apparatus in terrestrial vertebrates. »Hearing Mechanisms in Vertebrates.» ed. DeReuck, Knight, London, & Churchill. s. 18-40. Ciba Foundation Symposium.

Urey, H.C. 1952. On the early chemical history of the earth and the Origin of life. Proc. Nat. Acad. Sci. 38, 351-363.

Van Atta, R. 1966. The significance of fossils and stratigraphy. »Creation, Evolution and The Scripture» s. 132-133. Western Baptist Seminary.

Wald, G. 1954. The Origin of life. Scientific American 191, 44.

Webster, 1966. »Third New International Dictionary» G & C Merriam Co., Springfield, Mass., USA.

Whitcomb, J.C. och Morris, H.M. 1961. »The Genesis Flood. The Biblical Record and Its Scientific Implications.» Presbyterian & Reformed Pub., Nutley, N.J., USA.

Whitelaw, R.L. 1970. Time, life and history in the light of 15,000 radiocarbon dates. Creation Res. Soc. Quart. 7, 56-71, 83.

Woodford, A.O. 1965.  »Historical Geology.» W.H. Freeman & Co., London.

World Book Encyclopedia. 1964. Field Ent. Educ. Corp., Chicago.

Wu, J. inget datum. »Questions concerning the faith.» Hektograferad pers. redogörelse för T.F. Heinze (övers. från kinesiska).

Young, M.W. och Judd, B.H. 1978. Nonessential sequences, genes and the polyetene chromosome bands of Drosophila melanogaster. Genetics 88, 723-742.

Thomas F. Heinze, Copyright © 1973, 2002

Innehåll  -   T. F Heinze Intro  -   www.creationism.org