אין כל סתירה בין כתבי הקודש למדע
http://www.creationism.org/hebrew/BibleSci_he.htm

לא אחת במהלך ההיסטוריה מדעים טעו במסקנותיהם המדעיות. כתבי הקודש, לעומתם, תמיד לבסוף הוכחו כמדוייקים מבחינה מדעית.
למרות שכתבי הקודש אינם, בעיקרם, ספרות מדעית, הרבה עניינים הנוגעים למדע מוזכרים במהלכם, ותמיד כאשר המקרא מזכיר נושא מדעי כלשהו, לבסוף הוא מתגלה כאמת לאמיתה.


פעם המדענים האמינו ש...

היום המדע יודע ש...

כתבי הקודש גילו ש...

ישנם בין אלף לאלף ומאתיים כוכבים בשמיים. ישנם טריליארדים על גבי טריליארדים של כוכבים, האדם איננו יכול לספור אותם. אשר לא יספר צבא השמים... (ירמיה ל"ג פס' כ"ב)
הארץ שטוחה. הארץ עגולה. הישב על חוג הארץ... (ישעיה מ' פס' כ"ב)
האור איננו זז, הוא סטטי. האור זז, הוא בעל תכונות פיזיות – 'גלי אור' או פוטונים. אי זה הדרך ישכן אור... (איוב ל"ח פס' י"ט)
444 תיאוריית 'המצב הקבוע', הכוכבים פשוט עומדים במקומם. כל כוכב הוא מיוחד במינו ושתיים מתצורות כוכבים מוחזקות בכוח משיכה. התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח (איוב ל"ח פס' ל"א)
'דם רע' חייב להישפך בשביל לרפא את החולה. הדם חיוני לחיים, לעיתים חייבים לתת לחולה מנת דם בשביל לרפאו. כי נפש הבשר בדם הוא... (ויקרא י"ז פס' י"א)
666 האויר חסר משקל, הוא פשוט נמצא במקומו. לחמצן, לחנקן ולפחמן דו חמצני יש משקל אטומי הניתן למדידה. לעשות לרוח משקל... (איוב כ"ח פס' כ"ה)
הרוח נושבת בקו ישר על פני האדמה. זרמי אויר נעים בדפוס של מעגלים גדולים. ...הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח (קהלת א' פס' ו')
888 הארץ נישאת על גבו של מישהו. הארץ 'צפה' בחלל הפתוח. תלה ארץ על-בלימה (איוב כ"ו פס' ז')
999 מחלות תוקפות ללא סיבה, אין ערך לשטיפת ידיים. מחלות רבות מתפשטות ע"י מגע, יש לשטוף את הידיים במים זורמים. ...ורחץ בשרו במים חיים וטהר (ויקרא ט"ו פס' י"ג)
כל הכוכבים דומים זה לזה. כל אחד ואחד מן הכוכבים בעצם מיוחד במינו. ...כי כוכב מכוכב נבדל בכבודו (הראשונה אל הקורינתיים ט"ו פס' 41)
יש מאין ללא סיבה – מודל 'המפץ הגדול'. בום! וראו זה פלא, נוצר עולם. לכל פעולה ישנה תגובה שווה או מנוגדת. המדע האמיתי מלמד סיבה ותוצאה, חייבים קלט בשביל לייצר פלט. בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ (בראשית א' פס' א')


למרות חוכמתו של המדען היווני קלאודיוס פטולמי ( 150 לספירה), הוא טעה בלמדו כי היקום סובב סביב הארץ. טעות, אבל הבינו נא, מדענים בדורו האמינו בזאת כבר מעל לאלף שנה. המדענים לימדו שהיקום סובב סביב האדמה, והם שיכנעו בזאת משכילים רבים בדורם ובתוכם גם מראשי הכנסיה האירופית, למרות שכתבי הקודש אינם מלמדים זאת כלל. זו הייתה הדעה הרווחת בקרב המדענים והם אף שיכנעו רבים להתייצב עימם כנגד גלילאו וקופרניקוס. בשנת 1,600 לספירה בקירוב, הוכיח גלילאו כי האמונה בה החזיקו המדענים במשך אלפי שנים איננה נכונה!

המקרה של גלילאו איננו מקרה של 'הדת כנגד המדע' אלא ש'פרשת גלילאו' היא דוגמה לכך שהדעה הרווחת בקרב אנשי המדע הייתה שגויה ולמרות זאת הם שיכנעו רבים מאוד בנכונותה.


הדת יכולה להיות דבר נפלא אם היא מקרבת אותנו אל האמת.

גם המדע יכול להיות דבר נפלא אם הוא מקרב אותנו אל האמת.

ולמרות זאת, המדענים באנושיותם, יכולים גם לטעות לפעמים ממש כמו המדענים בני דורו של גלילאו.

זיכרו נא! היו אלו המדענים שטעו ושכנעו כמעט את כולם שהיקום כולו סובב סביב הארץ.

זיכרו נא! היו אלו המדענים שלא הבחינו בין אסטרולוגיה לאסטרונומיה, והיו אלו המדענים שלא הבחינו בין כימיה ואלכימיה והוליכו רבים שולל.

למרות שהמדענים טעו לעיתים מזומנות, כתבי הקודש נשארו עקביים ומדויקים!

בדורנו, חסידי האבולוציה אינם מבחינים בין אמונותיהם לבין המדע, למרות שהמדע האמיתי מראה בבירור כי תיאוריית האבולוציה לא תיתכן כלל. כתבי הקודש ממשיכים בעקביותם ללמד אותנו את האמת על מקור החיים והיקום. 'בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ' (בראשית א' פס' א')

מדעני האבולוציה שוב טועים במדעם ויבוא יום בו שוב יתבררו כתבי הקודש כנכונים ומהימנים.REFERENCES - For More Information

Hidden Treasures in the Biblical Text  - by Chuck Missler, c. 2000.  Published by Koinonia House, 120 pages.  ISBN 1-57821-127-1

Scientific Facts in the Bible  - by Ray Comfort, c.2001.  Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.  ISBN 0-88270-879-1

The Vanishing Proofs of Evolution  - by Thomas F. Heinze.  Published by Chick Publications, 94 pages.  ISBN 0-758905-70-X

 

"אין כל סתירה בין כתבי הקודש למדע"
<http://www.creationism.org/hebrew/BibleSci_he.htm>

דף ראשי:  Hebrew
www.creationism.org