Creation Science Information & Links!
150 & 100, 51, 1 مزامیر
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Farsi (فارسی ; Persian)
مزامیر 1

خوشابه حال آسی آه با بدآارا ن مشورت نمی آند و راه گناهكاران را در پي ش نمی گيرد و با آسانی آه خدا را مسخر ه می آنند همنشي ن نمی شود، 2بلكه مشتاقانه از دستورات خداوند پيروی م یآند و شب و روز در آنها تفكر می نمايد. 3او همچون درختی است آه در آنار نهرهای آب آاشته شده و ب ه موقع ميوه می دهد و برگهاي ش هرگز پژمرد ه نمی شود؛ آارهای او هميش ه ثمربخش است . 4اما بدآاران چنين نيستند. آنها مانند آاهی هستند آه در برابر باد پراآنده می شود. 5آنها در برابر مسند داوری خدا محكوم خواهند شد و به جماعت خداشناسان راه نخواهند يافت . 6درستكاران توسط خداوند محافظت و هدايت می شوند، اما بدآاران بسوی نابودی پيش می روند.
 

مزامیر 51

ای خدای رحيم و آريم ، بر من رحم فرما و گناهانم را محو آن . 2مرا از عصيانم آاملاً شستشو ده و مرا از گناهم پاک ساز. 3به عمل زشتی آ ه مرتكب شده ام اعتراف می آنم ؛ گناهم هميشه در نظر م ن است . 4به تو ای خداوند، بلی، تنها به تو گناه آرده ام و آنچ ه را آه در نظر تو بد است ، انجام داده ام . حكم تو عليه من عادلانه است و در اين داوری، تو مصون از خطا هستی. 5من از بدو تولد گناهكار بود هام ، بلی، از لحظ های آه نطفه ء من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بوده ام . 6تو از ما قلبی صاد ق و راست می خواهی؛ پ س فكر مرا از حكمت خود پر آن . 7گناه مرا از من دور آن تا پاک شوم ؛ مرا شستشو ده تا سفيدتر از برف شوم . 8ای آه مرا در هم آوبيده ای، شادی مرا به من باز گردان تا جان من بار ديگر مسرور شود. 9از گناهانم چشم بپوش و همه ء خطاهايم را محو آن . 10 خدايا، دلی پاک در درون من بيافرين و از نو، روحی راست به من عطا آن . 11 مرا از حضورت مران و روح پاک خود را از من مگير. 12 شادی نجات از گنا ه را ب ه من باز د ه و مرا ياری آن تا با ميل و رغبت تو را اطاع ت آنم . 13 آنگاه احكام تو را به گناهكاران خواهم آموخت و آنا ن بسوی تو بازگشت خواهند نمود. 14 ای خدايی آه نجات دهنده ء من هستی، وجدان مرا از اين گناه خونريزی پاک آن تا بتوانم در وصف عدالت تو سرود بخوانم . 15 خداوندا، آمك م آن تا بتوانم دهانم را بگشايم و تو را ستايش آنم . 16 تو از م ن قربانی حيوانی نخواستی، وگرنه آن را تقديم می آردم . 17 قربانی من اين قلب شكسته و اين روح توبه آار من است آه به تو تقديم می آنم ؛ ای خداوند، می دانم آه اين هديه ء مرا خوار نخواهی شمرد. 18 خدايا، به لطف خود مردم اورشليم را آامياب ساز و ديوارهايش را دوباره بنا آن . 19 آنگاه بر قربانگاه تو گاوها ذب ح خواهد شد و تو از انواع قربانی هايی آه بر قربانگاه تو تقديم می شوند خوشنود خواهی گرديد.
 

مزامیر 100

ای ساآنان روی زمين ، در حضور خداوند فرياد شادمانی سر دهيد! 2خداوند را با شادی عبادت آنيد و سرودخوانان به حضور او بياييد. 3بدانيد آه او خداست . او خالق ماست و ما قوم او هستيم و گوسفندان چراگاه او. 4با شكرگزاری از دروازه های خانه او داخل شويد؛ سرود خوانان به صحنهای او بياييد. او را پرستش آنيد و نام مقدسش را گرامی بداريد. 5خداوند نيكوست و رحمت و امانتش را انتهايی نيست .
 

مزامیر 150

خداوند را ستايش آنيد! خداوند را در خانه ء مقدسش ستايش آنيد! توانايی او را در آسمانها ستايش آنيد! 2او را بسبب آارهای عظيمش ستايش آنيد! عظمت بی نظير او را ستايش آنيد! 3او را با نغمه ء سرنا و بربط و عود ستايش آنيد! 4او را با دف و رق ص ستايش آنيد! او را با سازهای زهی و نی ستايش آنيد! 5او را با سنجهای خوش صدا و قوی ستايش آنيد! 6هر آ ه جان در بدن دارد خداوند را ستاي ش آند! خداوند را سپاس باد!
 


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/farsi/saPs1_51_100_fa.htm

اصلی :  Persian
www.creationism.org