Ho 4: 6 „Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel“

Ho 7:13 „...Mina tahtsin neid lunastada, aga nemad räägivad mu kohta valet."

2Pe 3:3-7 “Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi 4ja ütlevad: "Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale." 5Aga seda väites jääb neil kahe silma vahele, et muiste olid olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõna jõul, 6mille läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses. 7Aga praegusi taevaid ja maad, mis on säilitatud sellesama sõna jõul, hoitakse tule jaoks jumalakartmatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks.“

EHK

10 VALET TEISTLIKUS
EVOLUTSIOONIS

Evolutsiooni ateistlik sisu kõlab järgmiselt: evolutsioon= mateeria+juhuslikkus+surm+pikad ajaperioodid.

Teistlik evolutsiooni pilti „lisatakse“ Jumal ja see kõlab:

Teistlik evolutsioon=mateeria+juhuslikkus+surm+pikad ajaperioodid+JUMAL

Teistlikus maailmakäsitluses ei ole Jumal Kõikõvimas Issand, kelle sõna tuleks võtta tõsiselt. Ta „sobitatakse“ evolutsiooni filosoofiasse. See sisaldab endas10t ohtu:

    Vale 1: Jumalale vale loomuse omistamine

Piibel räägib meile Taevasest Isast, kes on absoluutselt Täiuslik (Mat 5:48), Püha (Jes 6:3) ja Kõikvõimas (Jer 32:17). Apostel Johannes ütleb meile et „Jumal on armastus“, „valgus“ ja „elu“ (1 Joh 4:16, 1:5, 1:1-2). Kui Jumal midagi teeb, kirjeldatakse seda kui „väga head“ (1 Mo 1:31) ja „täiuslikku“ (5 Mo 32:4).

Teistlik evolutsioon peegeldab Jumala loomust valesti, sest surm ja vaev pannakse jumalikeks tööriistadeks loomise juures. (Progressiivne kreatsionism, näiteks, võimaldab miljoneid aastaid kannatust ja surma enne pattu!).

    Vale 2: Jumal muutub augutäiteks

Piibel ütleb, et Jumal on kõikide asjade alge 1 Ko 8:6: “siis meie jaoks on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik asjad, ja meie tema juurde teel, ning üks Issand, Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi“.

Teistlikus evolutsioonis lubatakse Jumalal asuda selles osas loodust, mida evolutsioon ei suuda seletada. Sellega vähendatakse Teda „valge laigu Jumalaks“. See omakord vähendab Jumala absoluuti, Ta oleks nagu ise ka arenenud, „õppinud“ – Ta on ise evolutsioon.

    Vale 3: Piibli õpetuse tuuma eitamine

Piibli kogu mõte seisneb selles, et Jumal on absoluutne Tõde (2 Tim 3:16). Seejuures on Vana Testament seostatud „eelmäng“ Uueks Lepinguks (või Testamendiks) (Joh 5:39). Piibli loomislugu ei tohi võtta müüdina või allegooriana vaid ajaloolise tõena, sest Piiblis:

- On olemas õpetus bioloogia, astronoomia ja antropoloogilistest faktidest
- Jumala kümnes käsus räägitakse kuuest loomispäevast ja ühest puhkepäevast samas ajapikkuses nagu 1 Moosese raamatus (2Mo 20:8-11).
- Uues Testamendis Jeesus kinnitab loomisfakti (Mat 19:4-5).
- Mitte kusagil Piiblis ei ole märget, et loomisakti peaks võtma teisiti, kui see on kirjeldatud.

Teistlik evolutsioon vähendab Piibli usaldusväärsust ja tähendust, mille suhtes hoiatasid Jeesus, prohvetid ja apostlid. Piiblis kirjeldatud sündmusi ja ilmutust ei tohi kahandada müütide tasandile.

    Vale 4: jumaliku pääsetee kaotamine

Piibel kirjeldab inimest, kui lootusetult kadunut pärast Aadama patustamist (Ro 7:17-19). Ainult need, kes mõistavad, et nad on patused ja kadunud, on võimelised vastu võtma Päästjat, kes „tuli otsima ja päästma, mis on kadunud!“

Evolutsioon ei tunnista patu olemasolu kui surma põhjustajat. Patu mõiste muutub mõtetuks  ja see on täpselt vastupidine sellele, mida ütleb Pühakiri. Kui surm või patt oleks kahjutu evolutsiooniline faktor, siis kaob üldse mõte Jumalani jõuda ja seda ei saa ületada „lisades“ Jumalat evolutsioonilisse maailmapilti.

    Vale 5: Jumala inkarnatsiooni kaotus

Jumala lihaks saamine Jeesuse näol on Piibli sisu. Pühakiri ütleb:“Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Joh 1:14). „Jeesus Kristus...leiti välimuselt inimesena“ (Fi 2:5,7).

Evolutsiooni idee kangutab meie pääste aluseid. Evolutsionist Hoimar von Ditfurth viitab ebakõlale Jeesuse lihaks saamise ja evolutsiooni mõtte vahel:“Evolutsiooni tunnistamine sunnib meid vältimatult suhtuma kriitiliselt kristlikku doktriini, mille kese on Kristuse lihakssaamisel“

    Vale 6: Jumala Sõna vundament: meie lunastustöö muutub müüdiks.

Piibel ütleb selgelt, et inimese langemine on konkreetne ajalooline fakt ja see põhjustas otseselt surma sisemise loodusse „.... üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm...“ Ro 5:12

Evolutsioon ei tunnista Aadama, kui esimese inimese, olemasolu. Samuti ka mitte seda, et ta „valmistati maa põrmust“ ja otse Jumala poolt (1Mo 2:7). Paljude teistlikud evolutsionistid suhtuvad loomisloosse kui „sümboolsesse“, kuigi „mõningase vaimuliku tähendusega“. Ometi võrdsustab Piibel Aadama ja Jeesuse (Ro 5: 14-19). Seega ei saa uskuda ükskõik millist käsitlust, mis vähendab Jeesuse lunastuse tähtsust.

    Vale 7: Piibelliku ajalookäsitluse kaotamine

Piibel annab konkreetse ajalise raamistiku. See on:

- Aega ei ole olnud lõpmatult kaua aega tagasi ja seda ei ole lõputult ka edaspidi. On olemas selgelt määratletud algus 1 Mo 1:1 ning moment kui füüsikaline aeg otsa saab Mt 24:14.
- Loomisakt kestis 6 päeva 2 Mo 20:11
- Universumi vanus ühtib Piiblis toodud genealoogiaga (kuigi kuupäeva ja kellaega loomulikult ei anta). See võimaldab kõigest tuhandeid aastaid (u 6000), mitte miljoneid.
- Gal 4:4,5 kirjeldab maailma ajaloo kõige olulisemat sündmust „Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse“. See juhtus konkreetselt 2000 aastat tagasi.
- Jeesuse taastulek aus ja väes on suurim tulevane sündmus ajas, mida oodata.

Evolutsiooni uskuvad kristlased eiravad piibelliku ajakäsitlust, võttes omaks evolutsionistide miljonid aastad nii mineviku kui tuleviku jaoks (kusjuures selleks puuduvad füüsikalised tõendid). See viib omakorda kahe eksimuseni:

- Kõik salmid Piiblis ei ole tõde. Sealjuures muutub valeks salm 2 Tm 3: 16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks,noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole!
- Jeesuse taastulekuks ei olda valvel

    Vale 8: Loomise kontseptsiooni kadumine

Piiblis on mitu olulist printsiipi loomise kohta:

- Jumal lõi mateeria mittemillestki
- Jumal lõi kõige enne maakera ja neljandal päeval kuu, päikesesüsteemi, galaktikad ja kõik tähesüsteemid. See on vastuolus igasuguse kehtiva kosmoloogilise evolutsiooniga nagu näiteks Suur Pauk.

Teistlik evolutsioon ignoreerib selliseid piibellike printsiipe ja asendab need evolutsiooniliste käsitlustega, minnes seejuures vastuollu Jumala kõikvõimsa loomisaktiga!

    Vale 9: reaalsuse vale interpretatsioon

Jumala Sõna on tõepitser. Iga tema salm omab jumalikku autoriteeti, omamata vahet, kas jutt käib päästmistööst, usust, igapäevaelust või loodusest.

Evolutsioon heidab selle kõik kõrvale. Richard Dawkins ütleb: „igal inimesel on enda sees mingisugune lugu, uskumus olemasoleva tekkimise kohta. Ka 1 Mo raamatu autoriteet kahandatakse üheks iisraeli karjuste suguharu müüdiks. Tal ei ole rohkem tõepõhja, kui suvalisel Aafrika suguharu omal, mis ütleb, et maailm on loodud sipelgate ekskrementidest.

Kui evolutsioon on vale, on paljud teadusharud omaks võtnud eksituse ja see on reaalsuse vale esitlemine. Kui palju enam siis teoloogia, mis hülgab selle, mis Piibel ütleb ja hakkab toetama evolutsiooni!

    Vale 10: Eesmärgist mööda panek

Mitte ühestki teisest raamatust ei leia me nii arvukalt inimelu eesmärgi kirjeldusi, kui seda teeb Piibel. Nt:

1. Inimene on Jumala loomingu eesmärk (1 Mo 26-28)
2. Inimene on Jumala lunastusplaani eesmärk (Jes 53:5)
3. Inimene on Jumala Poja tuleku eesmärk (1 Joh 4:9)
4. Meie oleme Jumala pärijad (Ti 3:7)
5. Taevas on meie siht (1 Pe 1:4)


Küsimus eesmärgipärasusest on evolutsioonis üldse mõttetu. Kõik on juhus, sh ka inimene. Seega sellised religioonid, nagu nt teistlik evolutsioon segab kokku eesmärgipärasuse ja –päratuse, olles seega vastuolus iseendaga.

Kokkuvõte:

Õpetus loomisest konfronteerib teravalt evolutsiooni. Teistlik evolutsioon üritab kahte doktriini kokku panna ja vähendab sellega ühemõtteliselt Jumala Sõna autoriteeti. Piibel on kindlalt igat liiki teistliku evolutsiooni vastu.
 

"10 Valet Teistlikus Evolutsioonis"
<http://www.creationism.org/estonian/XianAnswNetTeistlikEvol_et.htm>

Esileht:  Eesti
www.creationism.org