Kas küsimus maa vanusest on üldse “triviaalne”?

Maa vanus, kas sellel on midagi öelda Piiblit uskuvale kristlasele? See küsimus on paljusid segadusse ajanud

On seal üldse mingit vahet, tuhanded aastad või miljonid? See polevat justkui triviaalne teema kristlikus usus. Kuigi paljud kristlased ei pane seda küsimust keskseks, on see ometigi otseselt seotud evangeeliumi ja Pühakirja tõega. Seetõttu on paljud kristlased valearvamusel, et noore-maa debatt ei ole “teema” ja ei ole kuidagi seotud igapäeva kristliku eluga või päästesõnumiga.

Jumala sõnum inimkonnale Jeesusest Kristusest, meie Lunastajast ja Päästjast on põhimõtteliselt tervenisti seotud 1 Moosese raamatuga. Sealt on näha, kust on pärineb surm. Mo 2:16-17, 3:1-6 (Uuest Testamendis Ro 5:12; I Kor 15:21-22). Surm on PATU palk ja TAGAJÄRG. Sellega tegelemine on kesksel kohal Jumala lunastustöös. Vastuoluliselt usuvad vana-maa uskujad (Progressiivne Kreationism või teistlik evolutionism), et surm ja kannatused eksisteerisid ammu enne inimese eksistentsi, mis on otseselt vastuolus evangeeliumiga.


Füüsiline surm tuli patu tagajärjel

Vt: 1 Mo 3:19: Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad,sest sellest sa oled võetud! Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama!"

Kõik inimesed surevad Aadama patu tõttu. Vana maailma veendunud pooldajad eitavad seda, öeldes et loomad surid juba miljonid aastaid enne Aadamat ning ka Aadam ise oli allutatud surmale sõltumata patust. Vana maa- kreatsionism näeb surma ja kannatusi elu osana alates maailma loomisest.

Tuginedes progressiivse kreatsionismi ajaskaalale, loodi Aadam surnuaia tipus. Ta kõndis miljonite surnud loomade peal, mis olid tema ilmumise ajaks juba massiliselt hävinenud.

Vastavalt Piiblile omab füüsiline surm otsest seost patuga, mida esimest korda demonstreeriti ohvriloomade tapmisega (seda tegi Jumal, kui ta tappis loomad, et katta Aadama paljaks muutunud ihu nende verise nahaga). See patu tagajärg tõi suremise “võime” nii Aadamale kui tema järglastele. Just seda lunastabki Kristus.

Aadama potensiaalne elupikkus: Ilmselt ei oleks Aadam kunagi surnud, kui ta ei oleks patustanud (1 Mo 2:16-17, 3:22). Jumal ajas Aadama ja Eeva paradiisist välja ja takistas nende tee elupuu juurde, et nad ei saaks süüa selle vilju ja elada. (1 Mo 3:22-23).

Pauluse sõnum. Apostel Paulus mõistis väga hästi seda 1 Moosese raamatu lugu, nagu me näeme tema kirjast 1 Ko 15 pt, mida nimetatakse ka lunastussõnumi tuumaks. Siin Paulus räägib füüsilisest ülestõusmisest kõigile usklikele.

„Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses." (I Kor 15:21-22).

„Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnudmaailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesseinimestesse, kuna kõik on pattu teinud. ... Ent surm valitses Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei olnud pattu teinud niisuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli eeltähenduseks temast, kes pidi tulema. Kuid armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega! Sest kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja and ühe inimese - Jeesuse Kristuse - armu kaudu“ (Ro 5:12,14-15).

Vere ohver

Jumala poolt antud vanatestamentlik nõue pattude andeks saamiseks oli kas surm või loomade ohverdamine: "…ilma verd valamata ei ole andeksandmist olemas" (He 9:22).

3 Mo 17:11 "Sest liha hing on veres, ja selle ma olen teile andnud altarijaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest; sest veri lepitabtemas oleva hinge tõttu.“

ALGNE PARADIIS—või kas sai täiuslik, kõiketeadev, kõikvõimas Jumal luua ebatäiuslikku loodut?

Piibel on selgesõnaline, et algselt oli Jumala looming täiuslik, täiuslikult varustatud, täiuslikult funktsionaalne, vaba haigustest ja kannatustest. Jumal ise leidis selle olevat “väga hea” (1 Mo 1:31). Vastukaaluks: vana-maa kreatsionism paneb meid uskuma, et Jumal lõi maailma täis surma, katastroofe, välja suremisi, füüsilisi ja emotsionaalseid kannatusi, julmust jne miljoniteks aastateks.

Vastavalt vana-maa kreatsionismile, kui hunt sööb talle ja karu tapab merilõvi poja, siis on see justkui see, mida Jumal algusest mõtles. Kas see saab olla tõde?

Kui nii, miks ütleb Piibel vastupidist? Ja miks ta räägib meile tulevasest õnnistuse ajast kui hunt heidab pikali talle ette?

1 Moosese raamat kirjeldab lühidalt, aga ahvatlevat paradiisiaega, mille meie Looja kujundas. See oli kaugel valu-täis, patu poolt rikutud maailmast, mida me võime täna enda umber näha. Ei ole piibelliku põhjust uskuda et langemise-eelne maailm kannatas katastroofide, haiguste, parasiitide, katkude, degenereeruvate mutatsioonide, naha ja silmade päikesekahjustuste, tapmiste ja olelusvõitluse käes. Maa oli kui paradiis, mitte kui kurbuseorg.

PARADIISI RIKKUMINE JA HÄVING algas inimese patust ja sellele järgnenud Jumala kohtust.

Vt: 1 Mo 3:14-19

Kõdunev Unversum. Mitte miski meie langenud maailmas ei ole täna täiuslik. Ühel päeval saab see kõik olema kadunud ja Jumal loob uue, värske maailma. (II Pe 3:10-13, Jes 65:17, 66:22). Algses maailmas, oli kõik “väga hea”. On ilmne, et see pole seda täna, kuna loomad ja kogu loodu on muutunud. Langus ja Jumala needus on põhjuseks, miks meie maailm täna on nii ebatäiuslik- täis erinevaid suuri probleeme ja kannatusi. Järgnenud Veeuptus põhjustas radikaalseid muutusi meie keskkonnas. Me oleme langenud inimesed, kes elavad langenud maailmas.

Okkad ja kibuvitsad Vana maa korral peame me uskuma, et okkad ja kibuvitsad (ja kõik umbrohi) on eksisteerinud algusest, kuna neid on leitud sügavalt fossiilide kihist (“miljonid aastad” enne Aadamat). Kuid vastavalt noore-Maa kreatsionismile maeti need kas Uputuse ajal või hiljem.

Patu tagajärjed: Progressiivne Kreationism on piibliga vastuolus vähendades Aadama vaimsest surmast tulenenud tagajärgi: Paradiisist välja ajamist ja laste ilmaletoomisega kaasnevat valu Eriti toonitab see õpetus, et loomulik maailm Aadama valitsuse all jäi täpselt samasuguseks, nagu enne pattu langemist. Maailm oli karm, julm ja täis vägivalda juba enne kui Aadam patustas. Juba enne teda olid surm, katastroofid, haigused, geneetilised defektid, kõrvev külmus või kuumus jne.

PARADIISI TAASTAMINE

Evangeeliumi sõnum seisneb lootuses imeilusasse tulevikukku. Ühel päeval tuleb Looja “Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühadeprohvetite suu kaudu maailma algusest peale.”. (Ap 3:21).

Kõik asjad taastatakse imelisse olekusse, nagu nad algselt olid mõeldud. Maailmas saab kord jälle olema paradiis:

    Rahumeelsed taimetoitlased. Loomad saavd jälle olema kõik taimtoidulised ja elama üksteisega rahus (Jes 11:6-7, 9).

Mille taastamine? Kui maa vana vanus on tõsi, siis millist tulevikku me loodame? Maailma, mis on jätkuvalt täis loomade kannatusi, mutatsioone, välja suremist, vulkaane, maavärinaid, asteroidide lööke, haigusi ja võitlust?

SURMA EESMÄRK?

Miks oleks Jumal pidanud andma Aadamale valitseda maailma täis surma? Inimesed kardavad surma. Enamus mitte-kristlasi vaatab kannatusi ja surma meie maailmas ja järeldavad, et tegelikult Jumal ei ole hea ning armastav või kõikvõimas. Miks lõi Jumal maailma, täis kannatust ja surma? Nad ei mõista, et Jumal lõi täiusliku maailma, maailma vaba surmast. Surm on patu tagajärg. Surm on inimese mässu tagajärg Jumala vastu. Kuid oma armastuses sai Jumal lihaks ja suri meie eest ja võidutses surma üle. See on evangeeliumi sõnum.

Surm, uks Jumala juurde: Aadama üleastumise tulemus oli kõikide inimeste igavene eraldatus Jumalast. Kuid oma armastuse tõttu oli Jumalal plaan kuidas siiski taasühendada kord inimene endaga uuesti, see sündis Tema Poja ristisurma läbi.

Jeesuse surm ja võit. Jumal saatis oma ainukese Poja, et Ta saaks meie sarnaseks, et tuua meid tagasi osadusse Temaga. Jeesus kannatas omaenda kehas Isa võitu surma üle. Ainus Jumalale kõlbulik ohver on see, kui Ta ise kattis oma patuta verega kinni meie patud, kes me usume Temasse. Ta maitses surma kõigi eest (Heb 2:9). Ta tõusis surnuist üles, näidates oma Oma väge ja õigsust. Ühel päeval “paneb ta kõik vaenlased oma jalgade alla. Ja viimane kellele ots tehakse on surm.” (I Kor 15:25-26)

LOOMADE SURM

Algselt oli Paradiis loodud Aadama jaoks vaba surmast ja kannatusest. Jumal Ise pani surmakäsu Aadama rikutud maailma peale, mis tõi ka loomadele surma. Loomad muutusid kannatuste ja surma ohvriteks koos Eedeni aia valitsejaga, inimesega.

Pauluse arusaamine. Languse kohta ütleb Paulus, “Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; (Ro 8:22). Rooma kirja 8: 19-21 kinnitab seda, et Jumala kohtumõistmine Aadama üle mõjutas kogu loodut. 19Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist.20Loodu on ju allutatud kaduvusele - mittevabatahtlikult, vaid allutaja poolt -, kuid ometi lootusega,21et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusestJumala laste kirkuse vabadusse. Kogu loodu saab selle üle rõõmustama, et Looja taastab kõik.

Taimtoidulised “karnivoorid” alguses ja lõpus. 1 Mo 1:30 ütleb selgelt, et et loomad, kes “omavad hingeõhku” ja ei söö üksteist. Lihasööjad ei olnud algselt Jumala plaanis. Kõik maapeal liikujad ja õhuslendajad olid loodud taimtoidulisteks (1 Mo 1: 29-30). Kiskjad on ilmunud hiljem. Piibel räägib ka sellest, et selline olukord taastatakse (Jes 11, 35, 65). Hundid ja lõvid saavad taaskord sööma rohtu.

Inimeste ja loomade suhetest. Ka inimene oli alguses loodud taimtoiduliseks ja seega ta ei pidanud loomi tapma. (1 Mo 1: 29). Alles pärast Uputust andis Jumal loomad “inimese kätte” (1 Mo 9:2-3), seega u alles 2000 aastat pärast loomist

Inimese kartus. Enne uputust loomad ei kartnud inimesi. Samal ajal, kui taevasse ilmus vikerkaar, pani Jumal loomade sisse hirmu instinkti inimese vastu. (1 Mo 9:2-3). Seega me võime öelda, et alguses olid loomad sõbralikud ja usaldavad inimese suhtes.

Surnuaiad tekkisid pärast pattulangemist ja uputust.

Vaadates tervikuna Pühakirja teksti, on selge, et Aadam ja Eeva loodi Paradiisi, mitte loomade surnuaeda. Kuna loomad enne inimese pattu ei surnud, siis pärinevad kõik fossiilid ajast PÄRAST Aadama pattu, mitte varasemast. Kuna fossiliseerumiseks on vajalikud erakordsed tingimusi ja kuna enamus neist on maetud veepoolt kantud setetesse, tundub mõistlik uskuda, et enamus neist loomades hukkusid ja maeti Jumala suure kohtumõistmise ajal, mis toimus uputuse läbi. On terve rida täiendavaid tõendeid selle idee toetuseks.

    Kristlaste rõõmulootus. Kõik loodu peab praegu toime tulema maailmas, mis on kaugel paradiislikust. Nüüd on olemas olelusvõitlused, konkurents, uputusest kahjustatud keskkond.Kuid saab olema päev, kui Paradiis taastatakse ja sellest saab kogu loodu rõõmu tundma. Loomad ja inimesed saavad jälle olema taimtoidulised ja maailmas saab olema rahu.

KRISTUS—KÕIKVÕIMAS, KÕIKETEADEV, ABSOLUUTNE TÄIUSLIKKUS

Kui Jumal on kõike seda, siis on Ta võimeline looma maailma ühe silmapilguga. Miks peaks selline Looja kasutama aeglast protsessi (arendamist või “õpiprotsessi”), mis vajaks liikide väljasuretamist ja “loomkatseid”? Miks venitada loomisprotsessi miljardite aastate pikkuseks (koos liikide väljasuremisega), et lõpuks “osata” luua inimene?

Looja ei vaja aega. Ta ei vaja eksperimente.

LOOMISLUGU ON FUNDAMENTAALNE

Enamus Piibli autoritest refereeris 1 Mo raamatut. Seda tegid ka nii Jeesus ise kui Paulus.

Kristlus on üles ehitatud kõikide asjade pärinemisele, tekkimisele, allikale. Kindlasti baseeruvad kõik teoloogilised doktriinid kas otseselt või kaudselt loomisloole.

Kui 1 Mo alus on puudlik, siis muutub kogu kristlus kahtlaseks.

USALDADA JUMALA SÕNA

Kui Piibel on Jumala Sõna (mida Pühakiri väidab end olevat) ja kui progressiivne kreatsionism oleks tõde, siis on Jumala sõna petlik. Tuhandeid aastaid on 1 Mooses raamatut ja teisi Pühakirja osi loetud lihtsalt sõna-sõnalt ja miljonid intelligentsed kristlased ja juudid on uskunud et:

a.  Universum on loodud 6 tavalise päevaga
b.  Maa on ainult tuhandeid aastaid vana
c.  Loomad olid alguses taimtoidulised
d.  Maa loodi enne tähti
e.  Taimed loodi enne Päikest
f.  Inimene loodi alguses (mitte väga lühikest aega tagasi võrreldes Maa ülipika varasema eksisteerimisega)
g.  Uputus oli globaalne, mitte lokaalne ja tühine

Kõik see on vale? Progressiivne Kreatsionism kummutab kõik need väited ja ütleb ise kuidas oleks tegelikult korrektne intrepreteerida 1 Mo raamatut- pärast tuhandeid aastaid valearusaamu. Kui see on tõsi, siis peaks kahtlustama, et on äkki veel teisigi valearusaamu Piibli senisel tõlgendamisel?

1 Moosese raamat on usaldusväärne. Kui sa ei usu, et 1 Mo raamat on tõde ja üheselt mõistetav, kuidas saad sa usaldada ülejäänud Piiblit? See on põhjus miks Saatan ründab just seda pühakirja osa rohkem kui mõnda teist Piibli raamatut. Kust on saanud kõik alguse? Kas Looja on üldse olemas?

Jeesus Uskus Loomislugu. Kristlased peaksid usaldama 1 Moosese peatükke juba ainuüksi selle ärast, et seda tegi Jeesus ka. (vt Mat 19:4-6; 24:37-39; Mark 10:6). Jumal ei saa valetada.

KIRIKU TERVIS

Hüljates tavalist Piibellikku asjade käsitlust, mõjub see halvasti kiriku tervisele. Noore-Maa uskujad on mures kiriku jätkusuutlikkuse pärast.

Eksituse jälgedes. Paljud kristlased tunnistavad sellest, et kui nad on kord aktsepteerinud miljardite aastate sekulaarset ratsionalismi, kasvab neis segadus ja ebakindlus selles, kuidas interpreteerida Pühakirja.

Kiriku langus. Kui uniformitarianism ja Darwinism rikkusid paljude mõistust 1800datel, siis ka mitmed tugevad kirikud ja kristlikud koolid hakkasid hülgama oma sisu ja lõpuks hülgasid kogu kristluse. Nende ärataganemine algas väikeste sammudena, millele järgnes järgmine ja siis järgmine. Lõpuks pandi kogu 1 Moosese raamat küsimärgi alla. Hakati kahtlema, kas Aabraham üldse on ajalooline isik, siis juutide väljarände lugu, imed, siis neitsist sündmine ja üles tõusmine.

Koolid ja seminarid. Kuna paljud autoriteetsed kirikupead olid aktsepteerinud miljardeid aastaid surma enne Aadama stsenaariumi, siis palju kristlikke koole ja seminare enam ei õpetanud evolutsiooni vastu. Kahjuks on nii, et kristlikud koolid õpetavad tavaliselt teistlikku evolutsiooni (“Evolutsioon on tõde, aga Jumal tekitas selle”) Ja õpetajad, kes tahavad seista traditsioonilise usu eest piiblis toodud loomisloo kohta, heidetakse kirikust välja.

Paljud usklikud vanemad hoiavad raha kokku, et saata oma lapsi kristlikesse koolidesse, usaldavad et neile antakse edasi Piiblipärane ajalookäsitlus. Kahjuks on paljud kiriku-koolid täis kahtlusi Jumala Sõna vastu nendes küsimustes. Selle tulemusena on võimalik leida kristlikke noori sisenemas kooli usklikuna, kuid kes kooli lõpetades on kaotanud oma esimese armastuse või isegi usu.

Järgmise põlvkonna liidrid Enamus järgmise põlvkonna pastoritest, pühapäeva kooli õpetajatest ja misonäridest peavad õigemaks õpetust evolutsioonist ja selle kokkusobivusest Piibliga.

Kasvav liberalism. Ajalugu on korduvalt näidanud, et kristlikud koolid ja seminarid, mis aktsepteerivad miljardite aastate ajalugu enne Aadama ilmumist, on liikunud aasta aastalt liberalism suunas ka muudes küsimustes.


Originally published in English "Is the age of the Earth a 'trivial' doctrinal point?" by Paul S. Taylor and Mark Van Bebber 
http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-c026.html

 

"Kas küsimus maa vanusest on üldse 'triviaalne'?"
<http://www.creationism.org/estonian/XianAnswNetIsAgeEarthTrivDoctrn_et.htm>

Esileht:  Eesti
www.creationism.org