Creation Science Information & Links!
Psalmen 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Dutch (Nederlands)
Psalmen 1

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;   Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.   Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.   Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.   Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.   Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.
 

Psalmen 51

Een psalm van David, voor den opperzangmeester.   Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan.   Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.   Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.   Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.   Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten.   Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.   Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.   Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.   Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.   Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.   Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.   Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.   Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.   Zo zal ik den overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.   Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.   Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.   Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.   De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.   Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.   Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.
 

Psalmen 100

Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den HEERE.   Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.   Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.   Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.   Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.
 

Psalmen 150

Hallelujah!  Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!   Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!   Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!   Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!   Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!   Alles, wat adem heeft, love den HEERE!  Hallelujah!


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/dutch/saPs1_51_100_nl.htm

Home:  Nederlands
www.creationism.org