Creation Science Information & Links!
Žalmov 1

1Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. 2Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. 3A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. 4Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor. 5Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých. 6Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie.
 

Žalmov 51

1Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. 2Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe. 3Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milosti! Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia. 4Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu; 5lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou. 6Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. 7Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka. 8Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach. A tedy v skrytom mi daj znať múdrosť. 9Očisti ma od hriechu yzopom, a budem čistý; umy ma, a budem belší ako sneh. 10Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesaly moje kosti, ktoré si zdrtil. 11Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a zahľaď všetky moje neprávosti. 12Stvor mi čisté srdce, ó, Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri. 13Nezavrhni ma zpred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho Svätého Ducha. 14Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom! 15A budem vyučovať priestupníkov tvojím cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe. 16Vytrhni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravedlivosť. 17Pane, otvor moje rty, a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu! 18Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne; v zápalnej obeti nemáš záľuby. 19Obeti Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a zdrteným, ó, Bože, neopovrhuješ. 20Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti! Vystav múry Jeruzalema! 21Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravedlivosti, zápal a celková obeť; vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári.
 

Žalmov 100

1Žalm oslavovať. Pokrikujte Hospodinovi radostne, celá zem! 2Slúžte Hospodinovi s radosťou! Poďte pred jeho tvár s plesaním! 3Vedzte, že on, Hospodin, je Bôh, on nás učinil, a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy. 4Vojdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou! Oslavujte ho, dobrorečte jeho menu! 5Lebo Hospodin je dobrý; jeho milosť trvá na veky a jeho pravda z pokolenia na pokolenie.
 

Žalmov 150

1Hallelujah! Chváľte silného Boha v jeho svätyni! Chváľte ho na oblohe jeho sily! 2Chváľte ho v jeho mnohej hrdinskej sile! Chváľte ho podľa mnohého jeho veličenstva! 3Chváľte ho zvukom trúby! Chváľte ho na harfe a na citare! 4Chváľte ho na bubon a kolotancom! Chváľte ho husľami a píšťalou! 5Chváľte ho zvučným cymbalom! Chváľte ho cymbalom radostného kriku! 6Každý duch nech chváli Hospodina! Hallelujah!


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/czech/saPs1_51_100_cs.htm

Hlavná Strana:  Čeština
www.creationism.org