Creation Science Information & Links!
2 Zapovijedima

   "A on mu reèe: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveæa i prva zapovijed. Druga, ovoj slièna: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci." '"   Mateju 22:37-40
    "Hoæe li mu biti mile tisuæe ovnova, tisuæe tisuæa potokÄa ulja? Treba li prinijeti sina prvoroðenog zbog svoga zloèina, plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam poèinio?.  Objavljeno ti je, èovjeèe, što je dobro, što Jahve traži od tebe: samo èiniti pravicu, milosrðe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi."   Mihej 6:7-8
 

   "Budite vršitelji rijeèi, a ne samo slušatelji, zavaravajuæi sami sebe. Jer ako je tko slušatelj rijeèi, a ne i izvršitelj, slièan je èovjeku koji motri svoje roðeno lice u zrcalu: promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. A koji se oglÄedÄa u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen æe biti u svem djelovanju svome. Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost. Bogoljubnost èista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, èuvati se neokaljanim od ovoga svijeta. "   Jakovljeva poslanica 1:22-27
 

   "Èujmo svemu završnu rijeè: 'Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer - to je sav èovjek. Jer sva æe skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.' "   Ecclesiastes 12:13-14


2 Zapovijedima
http://www.creationism.org/croatian/salv2Cmd_hr.htm

Početna:  Hrvatski
www.creationism.org