Creation Science Information & Links!
Psalmi 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Croatian (Hrvatski)
Psalam 1

Blago èovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešnièkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca,  veæ uživa u Zakonu Jahvinu, o Zakonu njegovu misli dan i noæ.  On je k'o stablo zasaðeno pokraj voda tekuæica što u svoje vrijeme plod donosi; lišæe mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi.  Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k'o pljeva što je vjetar raznosi.  Stoga se opaki neæe održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih.  Jer Jahve zna put pravednih, a propast æe put opakih.
 

Psalam 51

Kad je k Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha s Bat-Šebom.   Smiluj mi se, Bože, po milosrðu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!  Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg oèisti!  Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom.  Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i uèinio što je zlo pred tobom: pravedan æeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš.  Evo, grešan sam veæ roðen, u grijehu me zaèe majka moja.  Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše uèiš me mudrosti.  Poškropi me izopom da se oèistim, operi me, i bit æu bjelji od snijega!  Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene!  Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu!  Èisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!  Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!  Vrati mi radost svoga spasenja i uèvrsti me duhom spremnim!  Uèit æu bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi æe se obraæati.   Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasitelju moj! Nek' mi jezik klièe pravednosti tvojoj!  Otvori, Gospodine, usne moje, i usta æe moja naviještati hvalu tvoju.  Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.  Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, neæeš prezreti.  U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet sagradi jeruzalemske zidine!  Tada æe ti biti mile žrtve pravedne i tad æe se prinosit' teoci na žrtveniku tvojemu.
 

Psalam 100

Klièi Jahvi, zemljo sva!  Služite Jahvi u veselju! Pred lice mu doðite s radosnim klicanjem!  Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove.  Uðite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite!  Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova.
 

Psalam 150

Aleluja!  Hvalite Boga u Svetištu njegovu, slavite ga u velièanstvu svoda nebeskog!  Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, slavite ga zbog beskrajne velièine njegove!  Hvalite ga zvucima roga, slavite ga harfom i citarom!  Hvalite ga igrom i bubnjem, slavite ga glazbalima zvonkim i frulom! Hvalite ga cimbalima zvuènim, slavite ga cimbalima gromkim! Sve što god diše Jahvu neka slavi!  Aleluja!


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/croatian/saPs1_51_100_hr.htm

Početna:  Hrvatski
www.creationism.org