Creation Science Information & Links!
Mitoo ako sa Dios
The Apostles' Creed - in Cebuano (Binisaya, Visayan)

 

Mitoo ako sa Dios, ang Amahan Makagagahum sa tanan
Magbubuhat sa langit ug sa yuta.
Mitoo ako kang Jesucristo Iyang Bugtong Anak, atng Ginoo.
Gipanamkon Siya sa lalang sa Espiritu Santo
Ug natawo kang Santa Maria ng ulay.
Nag-antos Siya ubos sa sugo ni Poncio Pilato
Gilansang sa kruz, namatay ug gilubong.
Minaog Siya sa mga nangamatay.
Sa ikatulong adlaw nabanhaw Siya.
Misaka Siya sa langit ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan
Makagagahum sa tanan.
Gikan didto mobalik Siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Mitoo ako sa Espiritu Santo
Sa Santa Iglesia kristiano
Sa panag-ambit sa mga Santos
Sa kapasaylo-an sa mga sala
Sa pagkabanhaw sa lawas
Ug sa kinabuhing walay katapusan.
Amen.


Mitoo ako sa Diyos
http://www.creationism.org/cebuano/saApostlesCreed_ceb.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Balay:  Cebuano
www.creationism.org