Creation Science Information & Links!
The 2 Commandments

   "Ісус жа сказаў яму: »палюбі Госпада Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім разуменьнем тваім«;   гэта найбольшая і першая запаведзь;   а другая падобная да яе: »палюбі блізкага твайго, як самога сябе«;   на гэтых дзьвюх запаведзях грунтуецца ўвесь закон і прарокі."   Паводле Мацьвея 22:37-40
    "Але ці можна дагадзіць Госпаду тысячамі бараноў альбо безьлічнымі патокамі алею? Ці ж бо дам Яму першынца майго за злачынства маё і плод чэрава майго — за грэх душы маёй?»   О, чалавеча! сказана табе, што — дабро, і чаго патрабуе ад цябе Гасподзь: дзейнічаць справядліва, любіць справы міласэрнасьці і пакорнамудра хадзіць перад Богам тваім."   Міхей 6:7-8
 

   "Будзьце ж выканаўцы слова, а не слухачы толькі, што ашукваюць самі сябе.  . Бо хто слухае слова і ня выконвае, той падобны да чалавека, які разглядвае прыродныя рысы аблічча свайго ў люстры:   ён паглядзеў на сябе, адышоўся — і адразу забыўся, які ён ёсьць.   А хто пранікне ў закон дасканалы, закон свабоды, і застанецца ў ім, той, ня будучы слухачом забыўлівым, а выканаўцам дзеі, дабрашчасны будзе ў сваім дзеяньні.   Калі ж хто з вас думае, што ён пабожны, і не таймуе свайго языка, а ашуквае сваё сэрца, у таго пустая пабожнасьць.   Чыстая і беспахібная пабожнасьць перад Богам і Айцом ёсьць тое, каб дагледзець сірот і ўдоваў у іхніх скрухах і захоўваць сябе неапаганенага сьветам."   Якава 1:22-27
 

   "Выслухаем сутнасьць усяго: бойся Бога і запаведзяў Ягоных трымайся, бо чалавеку ў гэтым — усё. 14. Бо ўсякі ўчынак Бог прывядзе на суд і ўсё таемнае, ці яно добрае, а ці благое."   Эклезіяст 12:13-14


The 2 Commandments · in Belarus
http://www.creationism.org/belarus/salv2Cmd_be.htmГалоўная:  Belarusian
www.creationism.org