Bibliya və Elm Eyni Fikirdədirlər
http://www.creationism.org/azerbaijani/BibleSci_az.htm

Əsrlərlə alimlər elm məsələlərində səhfə yol vermişlər, elmi çəhətdən dəqiq hesab olunan Müqəddəs Kitab isə səhf etmir. Baxmayaraq ki, Bibliya elmi kitab deyil, bu kitabda bir çox elmi məsələlər ötəri xatırlanmışdır və onların dəqiq olması sonradan sübut olunmuşdur!


Keçmiş alimlərin fikri
Müasir elm sübut edir
Bibliya həmişə demişdir
Kainatda yalnız 1.000 və 1.200 qədər ulduz var Saya gəlməyən milyardlarla ulduz var! "saysız hesabsız göy cisimləri ..."
Yeremya, 33:22a
Yer Kürəsi yastıdır Yer kürəsi dairəvidir "Rəbb göy qübbəsinin üstündə oturur..."
Yeşaya, 40:22a
İşıq hərəkətsizdir İşıq hərəkətdədir və fiziki xüsusiyyətlərə malikdir –”işıq dalğaları” və ya fotonlar "İşıq karvanına gedən yol haradadır?..."
Əyyub, 38:19a
Stasionar kainat nəzəriyyəsinə görə, ulduzlar daima hərəkətsiz vəziyyətdədir Hər bir ulduz təkrarsızdır və iki ulduz bürcü cazibə qüvvəsi ilə birləşir "Ülkər ulduzlarını bağlaya bilərsənmi? Orionun bağlarını aça bilərsənmi?"
Əyyub, 38:31
Pis qan axıdılmalıdır ki, həmən adamın vəziyyəti yaxşılaşsın Qan həyat üçün vacibdir, bəzən qan köçürülməsi qanın miqdarını bərpa etmək üçün tələb olunur. "çünki hər məxluqa həyat verən qandır:..."
Levililər, 17:11a
Hava ölçüyə gəlmir Oksigen, azot və karbon-dioksid ölçülə bilən və münasib atom çəkisinə malik olan elementlərdir "Küləyin gücünü təyin edəndə..."
Əyyub, 28:25a
Küləklər Yer Kürəsinə əks istiqamətdə əsir Hava kütlələri böyük dairəvi axın şəklində hərəkət edir "... dönə dönə gedir, öz yolunu təkrar edir."
Vaiz, 1:6b
Yer Kürəsini kimsə kürəyində daşıyır Yer Kürəsi fəzada sərbəst üzür "... dünyanı heçliyin üstündən asır"
Əyyub, 26:7b
Əllərin yuyulması vacib deyil; insanlar sadəcə xəstələnirlər Bir çox xəstəliklər əlaqə zamanı yayılır, əllərin axar suda yuyulması çox vacibdir "... geyimini yusun, bədənini axar su ilə yusun..."
Levililər, 15:13b
Ulduzlar bir birinə çox bənzəyir Hər bir ulduz ayrı ayrılıqda yeganədir "...Ulduz da digər ulduzdan ehtişamına görə fərqlənir in glory."
1 Korinflilərə, 15:41b
“Böyük Partlayış” nəzəriyyəsinə görə, kainat heçnədən yarandı Hər bir hərəkət eyni və əks təsirə malikdir; səbəb və nətıcə qanununa görə, nəyəsə nail olmaq üçün enerji sərf edilməlidir "Başlanğıcda Allah göyləri və yeri yaratdı"
Yaradılış, 1:1

Baxmayaraq ki, yunan alimi Kladius Ptolomey (bizim eramızdan 150 il əvvəl) çox dərrakəli idi, hətta o da səhf edərək, kainatın qalan hissəsinin yer kürəsinin ətrafında fırlandığını öyrədirdi. Əlbəttə ki, səhfdir. Lakin gördüyünüz kimi, alimlər min illərlə buna inanmışlar. Alimlər öyrədirdilər ki, kainat yer kürəsinin ətrafında fırlanır və bununla öz müasirləri olan Avropa kilsə xadimləri kimi diğər oxumuş adamları da buna inandırırdılar (Bibliya heç zaman bunu deməmişdir.) Bizim eramızdan 1600 il əvvəl bu səhf fikrin tərəfdarları olan və eyni zamanda buna başqalarını da inandıra bilən alimlər Qalileo Qalileyin əleyhinə qalxdılar. Qalileo alimlərin min illərlə səhf fikirdə olduqlarını sübut etdi.

Qalilio dindar elm sahəsinin nümunəsi kimi qəbul olunmasa belə, həmən “Qalileo epizodu” səhf fikirli və bu səhfə başqalarını da cəlb etmiş alimlərin həmrəyliyindən bir nümunədir.

Din bizi həqiqətə yaxınlaşdırdığı zaman düzgün hesab oluna bilər.

Eləcə də elm bizi həqiqətə yaxınlaşdırdığı zaman düzgün hesab oluna bilər.

Alimlər, baxmayaraq ki, şüurlu məxluqlardır, Qalileonun dövrünün alimləri kimi səhf etməyə qadirdirlər.Yadınızdadırmı, məhz alimlər, səhf olan kainatın yer kürəsinin ətrafında fırlanması fikrinə başqalarını da inandırırdılar. Yadınıza salın, keçmişdə alimlər astronomiya ilə astrologiyanı, əlkimya ilə kimyanı qatışdıraraq çoxlarını aldadırdılar.

Uzun illərlə alimlər elmi səhflərə aramsız olaraq yol verdikləri zaman, Bibliya dəyişməz olaraq dəqiq qalmışdır. Baxmayaraq ki, real elm təkamül təliminin həqiqət olmadığını göstərir, bizim zamanımızda da təkamülçü alimlər öz inanclarını keçmişin alimlərinin fikirləri ilə birləşdirirlər. Bibliya isə bizim mənşəyimiz haqqında olan bütün həqiqətləri bizə danışır. “Başlanğıcda Allah göyləri və yeri yaratdı” (Yaranış 1:1)

Təkamülçü alimlər elm barədə bir daha səhfə yol verirlər və Bibliya dəqiqliq və həqiqət mənbəyi olaraq qalaçaqdır.


İstinad olunmuş elmi əsərlər – daha ətraflı məlumat üçün

"Hidden Treasures in the Biblical Text" (Bibliyada gizlənmiş xəzinə) by Chuck Missler, c. 2000.  Published by Koinonia House, 120 pages.  ISBN 1-57821-127-1

"Scientific Facts in the Bible" (Bibliyada elmi faktlar) by Ray Comfort, c.2001.  Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.  ISBN 0-88270-879-1

"The Vanishing Proofs of Evolution" (Təkamülün solğun sübutları) by Thomas F. Heinze.  Published by Chick Publications, 94 pages.  ISBN 0-758905-70-X

"Bibliya və Elm Eyni Fikirdədirlər"
<http://www.creationism.org/azerbaijani/BibleSci_az.htm>Ana Səhifə:  Azeri
www.creationism.org